Follow

Show

สมัครงาน

13 มีนาคม  2563


อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่)

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

-----------------

            ด้วยอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ(สำนักงานใหญ่)มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายตรวจสอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ    จำนวน  2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)ผู้ตรวจสอบภายใน  คุณสมบัติผู้สมัคร

·         อายุ 22 ปี ขึ้นไป  วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·         หากได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้

·         มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี

·         ประสานงานและติดต่อกับหน่วยรับตรวจได้เป็นอย่างดี

·         สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

·         หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารมาแล้ว หรือได้รับการยกเว้น ตาม พรบ.การรับราชการทหาร

2) เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

·         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

·         หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

·         รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

·         หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ

·         ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

·         หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

              โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

 

           ท่านใดสนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือ E mail: admin@fid.or.th  ส่งจดหมายสมัครงานมา อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สำนักงานใหญ๋)เลขที่ 75/6 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 02 -354-1587 หรือ 0-2202-3686 ภายในวันที่ 30  มีนาคม 2563  สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.fid.or.th

3 มกราคม  2563


พนักงานบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง 6 เดือน) ประจำที่สำนักงานบางปู

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. จัดทำ Payment Voucher 
2. ออกใบแจ้งหนี้งานอบรมตรวจประเมินและงานโครงการรับจ้าง 
3. ตรวจสอบรายงานกระทบยอดกับ GL ในโปรแกรมบัญชี
4. กระทบยอดบัญชี
5. จัดทำรายงานใบเสร็จรับเงินประจำวัน 
6. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 
- จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี
- มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
- มีความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษี หัก ณที่จ่าย 

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ

3 มกราคม  2563


ผู้อำนวยการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. นำเสนอ และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของสถาบันฯ
2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของฝ่ายวิชาการให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ
3. กำหนดแผนงาน กำกับดูแล และติดตามงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯ
    กำหนดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. วางแผนการเพิ่มรายได้ และควบคุมค่ายใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุน วิเคราะห์ บริหารจัดการ กำกับ และดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่งเสริม/สนับสนุนค่านิยมองค์กร : SMART TAI
7. อำนวย ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• อายุ 45 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรรมยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และคิดเชิงธุรกิจเพื่อสร้างตลาดและขยายรายได้
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

3 มกราคม  2563


พนักงานขับรถทดสอบ (ประจำศูนย์ยางล้อ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ขับรถยนต์ทดสอบเพื่อเตรียมสภาพยางล้อและสนามลู่วิ่งให้พร้อมก่อนการทดสอบเสียง
2. รับตัวอย่างยางล้อทดสอบ บันทึกข้อมูล จัดเก็บตัวอย่าง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับช่างเทคนิคในขั้นตอนการเตรียมรถยนต์ทดสอบ

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ
• ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในด้านช่างเทคนิค การขับรถยนต์ทดสอบ หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

3 มกราคม  2563


ผู้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์
  และการประกอบธุรกิจ
2. จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
- มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

3 มกราคม  2563


ช่างเทคนิค (ประจำศูนย์ยางล้อ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน R117
2. จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์การทดสอบ
3. บันทึกข้อมูลการทดสอบ

คุณสมบัติ
- การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ
- หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยผ่านงานด้านการทดสอบรถยนต์ ยางล้อ และ ISO17025 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

3 มกราคม  2563


วิศวกร (ประจำศูนย์ยางล้อ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลควบคุมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน R117
2. วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนกระบวนการทดสอบ จัดทำทบทวนรายงานผล
3. จัดทำปรับปรุง แก้ไข เอกสาร บันทึก ต่างๆ ของระบบ ISO17025
4. การดำเนินการสนับสนุนการยื่นขอการรับรอง Technical Service

คุณสมบัติ
- การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรม หรืออุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ยานยนต์อุตสาหการ
- มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านทดสอบยานยนต์ ยางล้อ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

3 มกราคม  2563


 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ Laboratory Manager (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนจัดการความปลอดภัย และการปฏิบัติงานประจำวันของห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์ จัดทำ และอนุมัติรายงานทดสอบ ให้เป็นไปตามแผนการทดสอบ
3.ทบทวนและอนุมัติการตั้งค่าการทดสอบตามขั้นตอนและแผนการทดสอบ
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการประชุมสมาคม
    การประชุมเชิงปฏิบัติทางเทคนิค การจัดนิทรรศการ และการสัมมนา
5. ทำงานร่วมกับลูกค้าในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบรับรองตามข้อกำหนด ระหว่างประเทศ และความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือการทดสอบและการรับรอง
  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO / IEC 17025 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด HSE
- ทักษะการจัดการ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

3 มกราคม  2563


วิศวกร Engineer (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  การพัฒนา และบำรุงรักษาระบบทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
2. ทำการทดสอบทั้งตามปกติและแบบเฉพาะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ xEV ในห้องปฏิบัติการและ
    หรือที่ทำการของลูกค้า
3. ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในการทดสอบและเทคนิคใหม่
4. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแบตเตอรี่ xEV
5. ทบทวนและให้คำแนะนำการรายงานการทดสอบ
6. ให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีทดสอบ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง หรือการทดสอบและการรับรองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO / IEC 17025 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด HSE
- ทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

3 มกราคม  2563


ช่างทดสอบไฟฟ้า Technician (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานประจำวันโดยหัวหน้างาน ในการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
2. แก้ไขและซ่อมแซมอุปกรณ์ และรายงานปัญหาต่อหัวหน้างาน
3. ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำตามขั้นตอนการทำงาน
4. จัดทำบันทึกการทำงาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้แก่หัวหน้างาน และรายงานปัญหาแก่หัวหน้างานทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และรายงานสภาพการทำงานหรือสภาพอุปกรณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยไปยังหัวหน้างาน
    เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
6. ปฏิบัติตามระบบ EHS ระบบคุณภาพและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา ด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องมือ
- การอ่านเอกสารทางเทคนิค
- การรวบรวมข้อมูลทดสอบและการวัด
- การใช้อุปกรณ์ทดสอบ เช่น อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิ ตัวแปรทางไฟฟ้า
- มีความรู้ใน MS Office
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอใช้
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง หรือการทดสอบและการรับรองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application