Follow

Show

สมัครงาน

2 ตุลาคม  2562


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์"

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน การบริหารงานไม่ผูกพันกับระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก สถาบันยานยนต์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 63 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
- มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป)
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันฯ ที่กำหนดไว้

เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน

มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

PDF ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ 2562 

PDF ใบสมัครภาษาอังกฤษ 

PDF แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง 

 

4 กรกฎาคม  2562


พนักงานขับรถทดสอบ (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ขับรถยนต์ทดสอบเพื่อเตรียมสภาพยางล้อและสนามลู่วิ่งให้พร้อมก่อนการทดสอบเสียง
2. รับตัวอย่างยางล้อทดสอบ บันทึกข้อมูล จัดเก็บตัวอย่าง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับช่างเทคนิคในขั้นตอนการเตรียมรถยนต์ทดสอบ

คุณสมบัติ:
• วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ
• ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในด้านช่างเทคนิค การขับรถยนต์ทดสอบ หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

4 กรกฎาคม  2562


ช่างเทคนิค (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. จัดทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน E117
2. จัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์การทดสอบ
3. บันทึกข้อมูลการทดสอบ

คุณสมบัติ:
• การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปวส. สาขาด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ 
• หากมีประสบการณ์การทำงาน หรือเคยผ่านงานด้านการทดสอบรถยนต์ ยางล้อ และ ISO17025 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

4 กรกฎาคม  2562


วิศวกร (ประจำสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลควบคุมทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน R117
2. วางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนกระบวนการทดสอบ จัดทำทบทวนรายงานผล
3. จัดทำปรับปรุง แก้ไข เอกสาร บันทึก ต่างๆ ของระบบ ISO17025
4. การดำเนินการสนับสนุนการยื่นขอการรับรอง Technical Service

คุณสมบัติ:
• การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปริญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรม หรืออุตสาหกรรม เช่น เครื่องกล ยานยนต์อุตสาหการ
• มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 5 ปี ในงานด้านทดสอบยานยนต์ ยางล้อ หรือที่เกี่ยวข้อง
• สามารถอ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

1 กรกฎาคม  2562


ผู้อำนวยการฝ่าย (ฝ่ายวิชาการ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. นำเสนอ และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานของสถาบันฯ
2. นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของฝ่ายวิชาการให้เข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ
3. กำหนดแผนงาน กำกับดูแล และติดตามงานในฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ที่สถาบันฯ กำหนด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. วางแผนการเพิ่มรายได้ และควบคุมค่ายใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
5. สนับสนุน วิเคราะห์ บริหารจัดการ กำกับ และดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ส่งเสริม/สนับสนุนค่านิยมองค์กร : SMART TAI
7. อำนวย ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
• อายุ 45 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรรมยานยนต์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และคิดเชิงธุรกิจเพื่อสร้างตลาดและขยายรายได้
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างดี
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

1 กรกฎาคม  2562


พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
-ดูแลสถานที่
-ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ
-ประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซม แก้ไขระบบสาธารณูปโภค
-ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เบื้องต้น เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทดสอบ
-อนุรักษ์พลังงานอาคารศูนย์ทดสอบ

คุณสมบัติ:
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
-อายุ 21-30 ปี
-มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการ :
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ

1 กรกฎาคม  2562


ผุ้ชำนาญการ / นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
-ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และการประกอบธุรกิจ
-จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
-มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
-ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่าทันตกรรม
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ฯลฯ

3 กรกฎาคม  2561


ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
• วางแผน เสนอแผนวทางบริหารทัพยากรบุคคล นำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและปรับปรุงระบบงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมาย
• บริหารจัดการควบคุมดูแล  มอบหมายและติดตามงานของบุคลากรในงานทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผน
• บังคับบัญชา สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานลุล่วงตามแผนในงบประมาณและเวลาที่กำหนด
• ใช้อำนาจดำเนินการที่สถาบันฯ กำหนด แก้ไขปัญหาดฉพาะหน้าและปัญหาในงานให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
• ส่งเสริม/สนับสนุนค่านิยมองค์กร SMART
• อำนวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
• อายุ 40 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาทรัพยากรบุคคล สาขารัฐศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (HRD) รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
• มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ในการวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์งานทรัพยากรบุคคล (HR Strategy) เช่น การจัดทำ Competency, Career, Management เป็นต้น
• มีความสามารถในการใช้การใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ

 

3 กรกฎาคม  2561


วิศวกร (ตรวจประเมิน) ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

การตรวจรับรองกระบวนการที่ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศ (Free zone)
งานหน่วยตรวจ งานตรวจด้านมาตรฐานและการรับรอง (Inspection Body : IB)
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น สรุปประกาศและกฏเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:
• จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการเครื่องกล ยานยนต์ หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้องยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานยานยนต์ ผลิตอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9000, ISO/IEC 17020

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ 

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม

• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application