Follow

Show

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต

1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้มีการพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและผลิตรถยนต์มาเป็นเวลานาน จนในปัจจุบันประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตและนำส่งรถยนต์ออกไปสู่ตลาดทั่วโลก และในระยะหลายปีที่ผ่านมาได้มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้เข้ามาเปิดโรงงานในประเทศมากขึ้น ทำให้ภาคการผลิตรถยนต์ถือว่าเป็นภาคส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศ และรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในการสร้างบุคลากรทางด้านการประกอบผลิตชิ้นส่วน และซ่อมบำรุงยานยนต์มาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในทุกวันนี้รถยนต์ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะการทำงาน จากเดิมที่พึ่งพาการทำงานของระบบกลไก (Mechanics) มาเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลไก กับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (electronics) ซึ่งทำให้ส่วนประกอบในการทำงานต่างๆ ของเครื่องยนต์นั้น จะประกอบด้วยระบบกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ หรือนิยมเรียกว่า แมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) มากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบเหล่านี้ได้แทรกตัว อยู่ในทุกส่วนประกอบของยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ ระบบบังคับ ระบบความสะดวกสบาย ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัย ระบบฉุกเฉินต่างๆ ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบแมคคาทรอนิกส์ ด้วยกันทั้งสิ้น และด้วยความซับซ้อนของระบบแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น แต่ประเทศไทยยังขาดแนวทางการพัฒนาบุคคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพและมีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ หรือการกำหนดความรู้ความสามารถขั้นต่ำของผู้ที่จะทำงานด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยเฉพาะด้านแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์เพื่อให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้ มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับจากสังคมโดยภาพรวมอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีกฎเกณฑ์หรือระบบคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์มารองรับ ดังนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงเห็นควรดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บุคลากรในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงกับความต้องการสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้ในที่สุด

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์
2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน

3. ระยะเวลาการดำเนินงาน
1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวรัตนาภรณ์  เจิมจะบก โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์: 0 4422 4772, 09 1829 1671, 09 9539 2097
โทรสาร: 0 4422 4220
Email: mechatronics.sut@gmail.com

 
เพิ่มเติม