Follow

Show

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย“การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี”

สถาบันยานยนต์ รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย “การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี(Just In Time Manufacturing)” รับสมัครจำนวนจำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วัตถุประสงค์
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ (Productivity) ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 • ยกระดับความสามารถด้านการบริหารการจัดการ (Management) ด้านการผลิต โดยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time Manufacturing)
  หัวข้อการดำเนินกิจกรรม
  กิจกรรมออกแบบตามแนวทางและปรัชญาการผลิตของบริษัทโตโยต้า ด้วยระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ที่การปฏิบัติในสถานประกอบการ เริ่มจากคัดเลือก Model Line เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการนำระบบการผลิตดังกล่าวไปปฏิบัติจริง ด้วยทีมงาน/บุคลากรในองค์กรที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างเหมาะสมตามการทำงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบการผลิต เพื่อเป็นการวางรากฐานให้องค์กรสามารถนำสิ่งที่ได้รับ ไปขยายผลต่อไปในอนาคต โดยการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำคลอบคลุมทั้ง 4 ขั้นตอนของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี/บริหารการผลิตแบบโตโยต้า ดังนี้
 1. การควบคุมสภาพหน้างาน (Work Site Control)
 2. การไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow)
 3. งานมาตรฐาน (Standardized Work)
 4. ระบบดึง (Pull System)
  • รูปแบบการดำเนินการ
  • การฝึกอบรมภาคทฤษฏีและชุดจำลองการปฏิบัติงานจริง 9 Man-day/Phase
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
   เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ
  1. ต้องเป็นสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และต้องเป็น SMEs ขนาดเล็ก/กลาง (ระดับ Tier2 Tier 3 ลงไป) หากเป็นบริษัทร่วมทุนต่างประเทศ ฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 60%
  2. ผู้บริหารสูงสุดมีความตั้งใจจริง และมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานประกอบการของตนเองให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามปรัชญาของการผลิตแบบทันเวลาพอดี (ระบบการผลิตแบบโตโยต้า)
  3. มีความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรมทั้งหมด
  4. มีบุคลากร ทีมงานที่พร้อมที่จะเรียนรู้ และสามารถขับเคลื่อนให้กิจกรรมสามารถดำเนินไปได้ตลอดระยะเวลา4เดือน
  5. มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการสอนงานภาคปฏิบัติ ห้องประชุม และพื้นที่ในการสร้าง Model line
  6. สถานประกอบการต้องไม่อยู่ในกลุ่มกิจกรรม TCC (Toyota Co-operation Club)
  7. หากเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม อันเนื่องมาจากสถานประกอบการไม่มีความพร้อม หรือที่ปรึกษาไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม สถาบันยานยนต์จะยุติการดำเนินกิจกรรม และดำเนินการติด Black List การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆกับทางสถาบันยานยนต์ทันที
   ช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม
  1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561
  2. สำรวจความพร้อมของสถานประกอบการที่สมัครเข้าโครงการ
  3. ประกาศผลการคัดเลือก 1 มีนาคม 2561
  4. ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม เดือนมีนาคม – เดือนมิถุนายน 2561

  ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการได้ที่
  คุณกัญจน์รัศม์ เกิดทรัพย์ แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ
  Tel: 02-712-2414 ext. 6709 Fax: 02-712-2415
  E-mail: kancharas@thaiauto.or.th

  เพิ่มเพื่อน


PDF รายละเอียดโครงการ JIT

PDF ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ JIT 
เพิ่มเติม