Follow

Show

เชิญร่วมสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี งาน “Thailand Industry Expo 2018”

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายในงาน “Thailand Industry Expo 2018” - Change to Shift จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จัก และต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.       Agro Inno-Shift : การทำการเกษตรวิธีใหม่ กระบวนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์สังเคราะห์จากวัสดุชีวภาพ หรือปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ สำหรับการเกษตร และวัสดุชีวภาพ

2.       Manufacture Inno-Shift : หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การใช้ IoT และ Sensor ในการผลิต การใช้ AI ในการผลิต วิธีการผลิตใหม่/ชั้นสูง/3D Printer หรือปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ สำหรับกระบวนการผลิต

3.       Service Inno-Shift : การแพทย์ครบวงจร/สุขภาพ/ผู้สูงอายุ การเงินสมัยใหม่ หรือ Fin Tech E-Commerce หรือ E-Marketing Digital สาหรับธุรกิจบริการ หรือ Digital Transformation/Disruption

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา

ลักษณะธุรกิจของท่าน

- SMEs (สินทรัพย์ถาวรไม่รวมมูลค่าที่ดิน ประเมิน ณ ปีบัญชีปัจจุบัน ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือจานวนการจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน)

- ขนาดใหญ่ (ขนาดเกิน SMEs) (จัดตั้งบริษัท/นิติบุคคล)

 

นวัตกรรมจาก

- ต่างประเทศ (Global)

- ในประเทศ (National)

 

*** โดยผู้ประกอบการที่สนใจ โปรดตอบกลับ เพื่อรับเอกสารสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ในงาน Thailand Industry Expo 2018 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ marketing@thaiauto.or.th  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561***
 
เพิ่มเติม