Follow

Show

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า”

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยจะเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีวัสดุต่อชิ้นส่วนทั้งยานยนต์ที่มีสันดาปภายในและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า และการเลือกใช้วัสดุต่างๆ  สำหรับยานยนต์ของผู้ผลิตยานยนต์โลก  การใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ สถานภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย การวิเคราะห์หาช่องว่างทางด้านเทคโนโลยีวัสดุของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โลก และแผนที่นำทางเทคโนโลยีวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปต่อยอดและวางแผนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั้่งในระยะสั้น กลาง และยาวต่อไปในอนาคต รายละเอียดเพิ่มเติม (ตามเอกสารแนบ)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/Hm4YS3RlC5Tx4hfD3

หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนก่อนวันพุธที่ 10 ต.ค. พ.ศ. 2561 เพื่อสำรองที่นั่ง เนื่องจากมีจำนวนจำกัด

PDF รายละเอียดสัมมนา “เทคโนโลยีวัสดุสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า” 
เพิ่มเติม