Follow

Show

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอผลงาน เพื่อรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 สาขา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเจริญก้าวหน้าสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยจัดให้มีรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติขึ้น จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็นรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักประดิษฐ์ในการพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inventorday.nrct.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร 02 561 2445 ต่อ 506 - 509

ประกาศ คำชี้แจง และเอกสารเสนอผลงาน
ดาว์นโหลด
v
v
v


PDF รางวัลวิทยานิพนธ์

PDF รางวัลนักวิจัยดีเด่นเเห่งชาติ

PDF รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

PDF รางวัลผลงานวิจัย 
เพิ่มเติม