Follow

Show

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์"

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์"
ขยายระยะเวลา ถึง 14 มิถุนายน 2562

สถาบันยานยนต์ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ เอกชน การบริหารงานไม่ผูกพันกับระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับของราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก สถาบันยานยนต์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทย
- อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
- มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีขึ้นไป)
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันฯ ที่กำหนดไว้

เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

 
ขอเชิญผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ www.thaiauto.or.th  หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2712 2414 ต่อ 6012


PDF ใบสมัครภาษาอังกฤษ

PDF แบบรับรองคุณสมบัติตนเอง

PDF ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ 2562 
เพิ่มเติม