Follow

Show

การแสดงและสาธิตเทคโลโนยีการผลิตเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

สถาบันยานยนต์ รับรับเกียรติจาก นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 กรมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกิจกรรม “การแสดงและสาธิตเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0” (Technology Demonstration) เพื่อกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศให้พัฒนาต่อไปอย่างมั่นคง ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9 จังหวัด ชลบุรี เมื่อวันที่19 กันยายน 2562

โดยสถาบันยานยนต์ ได้เผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยและให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เรื่อง ห่วงโซ่มูลค่าของแบตเตอรี่ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery Value Chain)  ที่แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ก่อนการส่งนำไปใช้งาน จนถึง ขั้นตอนของโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ แก่ผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ภายในงาน
 
เพิ่มเติม