Follow

Show

Connected Vehicle - การเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานรถยนต์มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์นำเทคโนโลยีการเชื่อมรถยนต์กับสิ่งต่าง ๆ อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่นสั่งการรถยนต์จากภายนอก การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในระบบนำทาง ระบบให้ความบันเทิงและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในรถยนต์ เป็นต้น

การเชื่อมต่อดังกล่าว นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานแล้ว ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของให้รถยนต์มีความสามารถขับขี่อัตโนมัติ (Automated Vehicle) ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อรถแต่ละคันสามารถสื่อสารกันเอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสื่อสารกับสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมได้ อาทิ การสื่อสารระหว่างรถยนต์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น ข้อมูลของสภาพการจราจรที่สามารถช่วยในเรื่องของการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เส้นทางหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่มีปัญหา การสื่อสารกับระบบสัญญาณจราจร เพื่อประโยชน์ในด้านการจัดการจราจร การเชื่อมต่อกับกับสถานีประจุไฟฟ้า เพื่อการวางแผนการใช้พลังงาน หรือการเชื่อมต่อกับหน่วยงานกู้ภัย กรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุ เป็นตัน 
 


การเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในการใช้รถยนต์มากขึ้น ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถยนต์ ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ได้เริ่มนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้งานกับยานยนต์แล้ว โดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและดาวเทียม เพื่อใช้กับระบบแผนที่นำทางและความบันเทิงต่าง ๆ แก่ผู้โดยสาร โดยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ (Connected) นอกจากจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานแล้ว ยังถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการทำงานของยานยนต์ให้มีความสามารถขับขี่อัตโนมัติ (Automated Vehicle) ได้อีกด้วย

ระดับการเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ
V2V    Vehicle-to-Vehicle                 ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับยานยนต์คันอื่น ๆ
V2I     Vehicle-to-Infrastructure        ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐาน
V2P    Vehicle-to-Pedestrian           ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับผู้เดินถนน
V2G   Vehicle-to-Grid                      ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้า
V2H   Vehicle-to-Home                   ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับอาคารที่พักอาศัย
V2X    Vehicle-to-Everything           ยานยนต์ที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่กล่าวไปข้างต้น

ข้อมูลโดย ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 02-712-2414 ต่อ 6501
LINE: @thaiauto
 
เพิ่มเติม