Follow

Show

Loss Reduction Process (LRP) เพียงแค่แก้ปัญหา หรือ รักษาการอยู่รอด

บทความ โดย แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
วิทยากรชำนาญการและที่ปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
จาก นิตยสาร Automotive Navigatior ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 2562

หลายท่านคงรู้จักกิจกรรม Loss Reduction Process (LRP)  ที่สถาบันยานยนต์ร่วมกับคณะบุคคลผู้ผลิตชิ้นส่วนจาก  บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมมือกันจัดฝึกอบรม ณ สถาบันยานยนต์มาเกือบสิบปีนั้น หลายท่านคงอาจคิดว่า LRP เป็นเพียงกิจกรรมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร หรือทำเพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าที่บริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Improvement) หรือ ทำตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) หรือ ด้วยเหตุผลอื่นๆ แต่หลายท่านคงไม่ได้สังเกตว่า ในกิจกรรม LRP นั้น มิได้มุ่งหวังเพียงแต่ให้เกิดการลดความสูญเสียหรือสูญเปล่าในองค์กร แต่ LRP ยังทำให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรอีก ซึ่งจะเป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งสูงมาก หลายบริษัทจำเป็นต้องมีการแข่งขันทางธุรกิจกันอย่างรุนแรง เพื่อรักษาสถานะของธุรกิจ หนึ่งในกลยุทธ์การแข่งขันของหลายบริษัท คือ ราคา (Cost) เพื่อให้เป็นที่สนใจของลูกค้า โดยยอมที่จะตัดกำไรลดลง  ส่งผลให้ได้งานมา เพื่อรักษาสถานะของธุรกิจของตนเองไว้ โดยต้องรักษาเรื่อง คุณภาพ (Quality) และการส่งมอบ (Delivery) ให้เป็นไปตามข้อตกลงและไม่สร้างความเสี่ยง (Risk) ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า  และในหลายๆ ครั้งที่เกิดปัญหา หลายบริษัทยังใช้วิธีการที่กระโดดเข้าสู่คำตอบ  (Jump to The Solution) โดยที่มิได้คำนึงถึงความเป็นรากของปัญหา  (Root)  ทำให้นอกจากจะแก้ปัญหาได้ไม่เด็ดขาดแล้วยังไปเพิ่มภาระทางต้นทุนอีกด้วย

LRP เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงมาตรฐาน (Standard) และการควบคุม (Control) โดยจะนำข้อมูล (Data) ของปัญหาที่เกิดจากการควบคุมมาคิดวิเคราะห์และสร้าง Platform ในการแก้ไขปัญหา โดยทำให้เห็นการแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นของวัตถุดิบ (Transformation of Material) ในทุกกระบวนการผลิต แล้วจึงนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้ในกระบวนการ (Process Characteristics) ว่ารากของปัญหาเกิดจากจุดไหน จนนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างมีหลักการและเหตุผล โดยผลที่เกิดขึ้นจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีความรู้และทักษะใหม่ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุง จนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในองค์กร เพื่อที่จะทำให้องค์กรลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าและลดต้นทุนในการผลิต โดยจะทำองค์กรแข็งแรงเติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนคต

จากการแข่งขันทางการค้าของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กรจนทำให้หลาย องค์กรมีผลกำไรที่ลดลง หากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้ต่อไป องค์กรที่ประสบปัญหาแบบนี้อาจจะดำเนินธุรกิจของตนเองต่อไปในอนาคตไม่ได้ ดังนั้น LRP อาเป็นทางเลือก ที่จะสร้างผลกำไรภายในองค์กร (Insight Profit)  ที่เกิดจากการสูญเสียและสูญเปล่าภายในองค์กรให้เหลือน้อยที่สุด จนทำให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ง เติบโตและยั่งยืนตลอดไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ :
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
อีเมล์ : hrd@thaiauto.or.th
 
เพิ่มเติม