Follow

Show

ผอ. สยย. ให้โอวาทต้อนรับปีใหม่ 2564

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ สำนักงานบางปู และ สำนักงานกล้วยน้ำไท เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน นอกจากนี้ยังได้แสดงความเป็นห่วง เรื่องมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันตัวในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ โควิด-19 ในประเทศไทย และแผนการรับมือในสถานการณ์ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 3-4 มกราคม 2564

 

 
 
เพิ่มเติม