Follow

Show

โครงการประกวดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สถาบันยานยนต์

โครงการประกวดเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ ขอประกาศผลการ ประกวดออกแบบ เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ (Logo)  รับรองผลิตภัณฑ์ของสถาบันยานยนต์ "TAI Mark" เพื่อหาสัญลักษณ์ที่เหมาะสม เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลายยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานยานยนต์และชิ้นส่วน หรือที่เกี่ยวข้อง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ในระดับสากล

ตามที่คณะผู้บริหารของสถาบันยานยนต์ (สยย.) ได้พิจารณาตัดสินผลงานการประกวด TAI Mark
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  โดย“ผู้ชนะเลิศ” คือ

คุณธนทัต  พิลาชัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่  : คุณอมรรัตน์หรือคุณวัชรี 
โทร. 0-2712-2414 ต่อ 6602, 6614


PDF รายละเอียดโครงการประกวดฯ 
เพิ่มเติม