ตารางการปฏิบัติงานห้องทดสอบตาม มอก.
เลือกประเภทงานทดสอบ
  ห้องปฏิบัติการว่าง
  ห้องปฏิบัติการว่างช่วงนอกเวลาปกติ
  ห้องปฏิบ้ติการเต็ม