Follow

Show

AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0

หลักสูตร AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0
(AI and IoT in the Smart Warehouse & Transportation 4.0)

หลักการและเหตุผล
โลกธุรกิจในยุคต่อไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตจนเราอาจตามไม่ทันก็ได้ โดยเฉพาะกับธุรกิจที่เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า Digital Platform ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่ใช้เทคโนโลยี Internet ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตรวมถึงการปรับ Business Model ให้สอดคล้องกับการ เติบโตที่รวดเร็วในยุค 5G ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้
Internet of Things คือ เครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงกันได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจํากัด ซึ่ง IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสาร แบบ 5G สําหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (People), ส่วนต่างๆของสังคม (Part of Society) และ งานอุตสาหกรรมต่างๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่าง รวดเร็ว
AI (Artificial Intelligence) คือ ความสามารถของเครื่องหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคิดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ได้อย่างแท้จริง
 2. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร หรือ ระบบสารสนเทศที่องค์กรมี อยู่ให้เป็นเทคโนโลยีแบบ Digital Platform เพื่อให้ธุรกิจหรือการปฏิบัติงานมีความวดเร็วและสมบูรณ์มากขึ้น และเพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางขององค์กรได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
 3. เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับลูกค้าที่หลากหลายได้มากและรวดเร็วขึ้น รวมถึงความสามารถในการรับธุรกรรมจากลูกค้าและโต้ตอบได้จากหลายช่องทางและหลายวิธีการ
 4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมาก เพื่อการตัดสินใจในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่ทราบมาก่อน รวมถึงการใช้ข้อมูลจํานวนมากดังกล่าวในการเรียนรู้ให้ระบบต่างๆมีความฉลาดมากขึ้นจนสามารถทํางานด้วย ตนเองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 5. สามารถในการเชื่อมต่อ + วิเคราะห์ข้อมูล และการบูรณาการการทํางานด้านสารสนเทศ (Operation Technology (OT)) เข้าด้วยกันเพื่อใช้ในการติดตาม, ควบคุมและสั่งการเพื่อให้เกิดคุณค่าขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
 6. สามารถเชื่อมต่อธุรกิจกับระบบอื่นๆ ภายนอกที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสนับสนุน + ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน ให้สามารถทํางานร่วมกันได้มากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร
 1. Digital Platform: Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
 2. Digital Platform: ตอน สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform
 3. Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่ : 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น
 4. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคําบรรยาย
 5. AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุค IoT
 6. Artificial Intelligence กับการพัฒนาอุตสาหกรรม: ทําไมจีนถึงมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มากกว่าชาติอื่นในโลก
 7. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี
 8. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทําไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต
 9. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้ Container ด้วยหุ่นยนต์
 10. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การหยิบสินค้าสําหรับธุรกิจ Retail ด้วยหุ่นยนต์
 11. โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต
 12. หุ่นยนต์ในโลกของ Logistics : หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน
 13. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT จะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร
รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน