Follow

Show

Autonomous Maintenance

หลักสูตรการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
(Autonomous Maintenance)

หลักการและเหตุผล
ปัจจัยสำคัญในการผลิตงานเพื่อให้มีคุณภาพ ส่งมอบได้ทันเวลา และมีต้นทุนที่ต่ำ คือการที่เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่มีการผิดพลาด หรือเกิดปัญหาเครื่องเสีย แต่การบริหารประสิทธิผลของเครื่องจักรมักมีอุปสรรคที่ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความตระหนัก การปฏิบัติงาน และการประสานงาน ของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายซ่อมบำรุง หรือแม้แต่ฝ่ายสนับสนุน จนกระทั่งมีการพัฒนาเทคนิคและแนวคิดการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม หรือ TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น จึงทำให้อุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นสามารถพัฒนาและยกระดับไปสู่การผลิตระดับโลก (World Class Manufacturing) และยกระดับการแข่งขันของสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นกับคู่แข่งระดับโลกได้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดของ การใช้ การบำรุงรักษา และการดูแลเครื่องจักรในเชิงป้องกัน จึงได้ออกแบบหลักสูตรที่ทำให้ผู้ฝึกอบรมมีจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ และการดูแลเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความรู้ในการดูแลเครื่องจักรเชิงป้องกันได้ โดยเน้นพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานทั้งฝ่ายซ่อมบำรุงและฝ่ายผลิต ในการดูแลเครื่องจักรของตัวเอง และให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูและเครื่องจักรด้วยหลัก Autonomous Maintenance ( การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง )

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลเครื่องจักรด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 3. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ( Autonomous Maintenance )
 4. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 1. แนวคิดในการบริหารธุรกิจ ( กำไร ต้นทุน )
 2. ความสูญเสียทั้ง 7 ประการ และผลกระทบต่อต้นทุน
 3. ความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 4. บทบาท พื้นฐาน และ แนวคิดของ การบำรุงรักษาเครื่องจักร
 5. การบำรุงรักษาแบบทวีผล โดยทุกคนมีส่วนร่วม TPM
 6. จิตสำนึกในการดูแลรักษาเครื่องจักรของเรา ด้วยตัวเรา
 7. แนวทางการกำจัดความสูญเสียประเภทต่างๆ
 8. การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง (Autonomous Maintenance) และขั้นตอนดำเนินการ ทั้ง 7 ขั้นตอน
 9. ฝึกปฏิบัติกิจกรรม การบำรุงรักษาด้วยตัวเอง (Autonomous Maintenance) ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปลี่ยนความรู้จากการอภิปรายและการถามตอบ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  พนักงานในส่วนของฝ่ายผลิต, พนักงานซ่อมบำรุง
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน