Follow

Show

Basic Programmable Logic Controller

การใช้งาน PLC เบื้องต้น
Basic Programmable Logic Controller

แนะนำหลักสูตร
อดีต ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทำให้ผลผลิตที่ได้มีจำนวนน้อยไม่พอเพียงกับความต้องการของ ผู้บริโภค จึงมีผู้คิดค้นวิธีการผลิตในรูปแบบใหม่ที่ใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนแรงงานคนมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมในยุคต่อมา เมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรมากขึ้น จึงมีการคิดค้น การควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานเป็นขั้นตอนและอัตโนมัติมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องคิดค้นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น การเกิดตลาดใหม่ การเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในภูมิภาค และประเทศคู่แข่งทางการผลิตที่มีความพร้อมของค่าจ้างแรงงานสร้างผลกระทบต่อผู้รับจ้างผลิตของไทย ทั้งด้าน ต้นทุน คุณภาพ และความสามารถในการผลิตมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันกับคู่แข่งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็นการแนะนำผู้เข้าอบรมให้เตรียมเข้าสู่พื้นฐานของระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยการใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคุม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นศึกษา หรือต้องการทบทวนพื้นฐานเดิมเพิ่มเติม
รายละเอียดของหลักสูตรจะกล่าวถึงหลักการทำงานและการใช้งาน PLC โดยระดับพื้นฐาน ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างระบบควบคุมโดยใช้วงจรรีเลย์กับการควบคุมแบบใช้ PLC ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งาน PLC รุ่นอื่นๆ ขณะเดียวกันยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรไปพัฒนาการเขียนโปรแกรมควบคุม PLC ได้ด้วยตนเอง

ผู้เข้ารับการอบรม
 1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 2. ควรมีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้าหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุม
 3. จบการศึกษาในระดับ ป.ว.ช ขึ้นไป ในสาขาช่างหรือมีประสบการณ์ตรง
 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
เนื้อหาหลักสูตร
วันที่ เวลา รายละเอียดการฝึกอบรม
1 08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. ดิจิตอลพื้นฐานและระบบเลขฐาน
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. องค์ประกอบและโครงสร้างของ PLC
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.30 น. ระบบการทำงานของ PLC
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. การติดต่อสื่อสารและการใช้งาน PLC ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ
2 09.00 - 10.30 น. องค์ประกอบและการใช้คำสั่งซอฟต์แวร์ GX-Work 2
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. การใช้ซอฟต์แวร์ GX-Work 2 ในการป้อนโปรแกรม
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.30 น. การใช้คำสั่งพื้นฐาน(LD,AND,OR,Coil)
การใช้รีเลย์ช่วย Auxiliary Relay
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. การใช้คำสั่งควบคุมบิต(SET,RST,ALT,PLS,PLF)
การใช้คำสั่งไทม์เมอร์/เคาท์เตอร์(Timer,Counter)
3 09.00 - 10.30 น. การใช้คำสั่งเปรียบเทียบข้อมูล(COMPARE)
การใช้คำสั่งเลื่อนข้อมูล(SHIFT REGISTER)
การใช้คำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล(MOVE)
10.30 -  10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. เขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก
12.00 – 13.00 น. Lunch
13.00 – 14.30 น. เขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอก
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. ทำแบบประเมินหลังการฝึกอบรม Post-Test
การวัดผล   Pre-Test และ Post-Test

ผลที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. มีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการทำงานของชุดควบคุมแบบ PLC
 2. สามารถออกแบบและเดินสายต่อวงจรชุดควบคุมการทำงานแบบ PLC ได้
 3. สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบ PLC ได้
 4. มีความเข้าใจในคำสั่งของโปรแกรมและการนำไปประยุกต์ใช้งาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้สนใจ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 3 วัน

**หมายเหตุ

 1. กรุณานำ Notebook มาในวันที่จัดอบรม เพื่อลงโปรแกรม GX WORK 2 ประกอบการเรียนการสอน
 2. PLC ยี่ห้อ Mitsubishi