Follow

Show

Corrective and Preventive Action: CPA

หลักสูตรเทคนิคการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน
(Corrective and Preventive Action: CPA)

หลักการและเหตุผล
ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพหรือปัญหาอันเนื่องจากการปฏิบัติทางเทคนิคในกระบวนการอาจถูกเปิดเผยออกมาได้ในหลายๆกิจกรรมการทำงาน เช่น การควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในหรือภายนอก การทบทวนระบบคุณภาพของฝ่ายบริหาร ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้าหรือจากการพบเห็นผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุ การเลือกวิธีการแก้ไข การเฝ้าระวังการแก้ไข รวมทั้งการตรวจติดตามเพิ่มเติม และหาวิธีป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นมาอีก (Corrective Action) หรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นมาเลย (Preventive Action)

วัตถุประสงค์
 • เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง หรืองานที่เบี่ยงเบนไปจากนโยบายและขั้นตอนดำเนินการในระบบบริหารงาน รวมทั้งแนวทางและมาตรการการป้องกัน
 • เป็นแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องของหน่วยงาน เมื่อพบว่างานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือมีการปฏิบัติที่ต่างไปจากนโยบาย และวิธีดำเนินการในระบบคุณภาพ
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ประเภทของปัญหาคุณภาพ
 • กระบวนการวินิจฉัย (Diagnosis) โดยหลักการวิเคราะห์ความผันแปร
 • การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of Nonconformity)
 • การเขียน Nonconforming Statement
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา (Remedy Action)
 • การแก้ไขปัญหา (Corrective Action) และการป้องกันปัญหา (Preventive Action)
 • เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis)
  • เทคนิคการป้องกันการเกิดซ้ำ
  • เทคนิคการป้องกันการเกิดขึ้น
 • กรณีศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับกลาง วิศวกร ช่างเทคนิค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ภายในโรงงาน
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน