Follow

Show

Coaching Technique Skill Development

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการสอนงานสไตล์โค้ช
Coaching Technique Skill Development

หลักการและเหตุผล
ผู้จัดการและหัวหน้างาน มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้สามารถ นำความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และงานองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องสามารถสั่ง และสอนงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ซึ่งมีหลากหลายแบบ แต่การพัฒนาการสอนงาน (Coaching) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างสูงในปัจจุบัน การสอนงาน (Coaching) มีความแตกต่างกับการสอน (Teaching) โดยที่การสอนงาน จะมุ่งเน้นที่พฤติกรรม, ทัศนคติและบุคลิกภาพของโค้ช เป็นสำคัญโดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วออกมาปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในขณะที่การสอนมุ่งเน้นที่เนื้อหาของงานเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ ผู้ใต้บงคับบัญชาฟังแล้วนำไปปฏิบัติเท่านั้น

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชา เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนในการพัฒนาลูกน้อง ให้เกิดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
 • เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ และนำไปปฏิบัติในการเทคนิคการสอนงาน แบบลงมือปฏิบัติ หรือการสอนแบบ Coaching
 • เพื่อปรับทัศนคติและบุคลิกภาพของโค้ช เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับได้อย่างไร
รายละเอียดหลักสูตร
 1. ภารกิจของผู้บริหารและหัวหน้าในการนำองค์กรและสายงานบรรลุเป้าหมาย
  • วิธีการทำให้ลูกน้อง ทำงานบรรลุตามเป้าหมาย
  • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (Employee Development)
 2. แนวคิดแนวปฏิบัติของผู้สอนงานแบบโค้ชในความสัมพันธ์กับการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
  • การสั่งงานคืออะไรและสั่งอย่างไรให้เกิดผลงาน
  • ความรับผิดชอบในการสั่งงาน การติดตามงานของหัวหน้า
  • เกณฑ์ดีในการตรวจสอบงาน ภายหลังการสั่งและมอบหมายงานไปแล้ว
  Workshop: ฝึกทดลองปฏิบัติ การสั่งงาน และมอบหมายงาน ในรูปแบบการสอนงาน
 3. หัวหน้าในบทบาทล้ำค่าของการเป็นผู้สอนงาน
  • การสอนงานในความสัมพันธ์กับการมอบหมายงานการติดตามงานและตรวจสอบงาน อย่างเป็นระบบ
  • คุณค่าล้ำเลิศของการเป็นผู้สอนงาน และผลบุญ-ผลพวง ที่ได้รับเกินความคาดหมาย
  • การเจาะจงคัดเลือกผู้เหมาะสมในการถูกสอนในระยะเริ่มแรกเพื่อสร้างความเป็น ตัวอย่างของผู้นำ
  Workshop: ฝึกทดลองปฏิบัติ เตรียมตัว และวางตัว (บุคลิกภาพ) ของผู้สอนงาน
 4. เทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ
  • รูปแบบครู(Teaching) ผู้นำเสนอโค้ช(coaching) พี่เลี้ยง(mentor) ผู้ให้ความสะดวก(conductor) รวมถึงหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละบทบาท
  • เคล็ดลับการสอนให้ประจักษ์ชัดที่ผลงานตรวจสอบได้จับได้ว่ามีความสามารถ
  • Diagram สูตรสำเร็จการสอนงานแบบโค้ชที่ควร ( ทางทฤษฎี )
   • หลักพื้นฐานของการสอนงา(Coaching)
   • องค์ประกอบของการสอนงาน
   • โอกาสในการสอนงาน
   • เราควรสอนงานใครบ้าง
 5. กำหนดโครงสร้างการสอนงานแบบโค้ชในงานเทคนิค
  • รูปแบบนำเสนอกว้าง และวัตถุประสงค์
  • กำหนดขอบเขตเนื้อหาการสอน
  • การแบ่งซอย ย่อยเรื่องและสรุป
  • ประเด็นอ่อนไหว เข้มแข็งในเนื้อหาที่ต้องจดจำ
  • การทดสอบประเมินผล
  Workshop: ฝึกทดลองปฏิบัติ การสอนงานแบบโค้ช
แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
 1. การอบรมมีทั้งการบรรยาย เพื่อให้เห็นภาพกระบวนการสอนงาน การ Work Shop เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมได้ฝึกเขียน รูปแบบขององค์การ Coaching ในสไตล์ของตัวเอง อีกทั้งการทำ Role Playing เพื่อให้เห็นจริงในการทำ Coaching ทำให้การอบรม เป็นไปอย่างสนุกสนาน
 2. Group Coaching และ Executive Coaching เพื่อให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเป็นโค้ชที่แท้จริง
 3. การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม 
 • ผู้บริหารระดับกลาง
 • ระดับหัวหน้างาน และวิศวกรทุกระดับ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน