Follow

Show

Communication for Automation System in Automotive Industry

หลักสูตรการสื่อสารแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์
Communication for Automation System in Automotive Industry

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรในสายงานอาชีวศึกษาที่เกี่ยวกับการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันจึงเป็นเรื่องสำคัญในการขับเคลื่อนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้เพิ่มพูนและประกอบกิจกรรมให้สอดคล้องเสริมสร้างเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในปัจจุบันจึงต้องมุ่งเน้นให้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาและพัฒนาการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรเลอร์ (Machine Controller) ตามมาตรฐาน IEC เป็นอุปกรณ์ควบคุมอย่างแพร่หลายในการประยุกต์ในงานการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีขบวนการผลิตที่จำเป็นต้องพึ่งพาหุ่นยนต์และระบบการทำงานอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากชิ้นส่วนหลายประเภท อาทิ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำในการผลิตและยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและสามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มกำลังการผลิตและทำให้การผลิตมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้น ความต้องการบุคลากรหรือวิศวกรด้านนี้จึงมีอัตราที่สูงขึ้นทำให้ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้หาวิธีการรองรับกับความต้องการนี้โดยการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะความชำนาญให้กับบุคคลากรในภาคอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ได้
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำการเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถประยุกต์และพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมในเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามมาตรฐาน IEC ได้
หัวข้อในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Training Agenda)
 • พื้นฐานของระบบควบคุมอัตโนมัติ พื้นฐานดิจิตอล ระบบเลขฐาน โครงสร้าง ชนิด และหลักการทำงานของ PLC
 • การเขียนโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ภาษาแลดเดอร์ไดอะแกรม
 • การใช้คำสั่งกลุ่มคำสั่งควบคุม
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ ตามมาตรฐาน IEC
 • ทฤษฎีระบบการสื่อสารใน PLC รูปแบบการสื่อสารที่เป็นครือข่าย Network
 • การใช้โปรแกรมเพื่อหาและกำหนดเครือข่าย เทคนิคและการใช้งานในระดับอุปกรณ์ (Device)
 • เทคนิคและการใช้งานในระดับตัวควบคุมด้วยกัน (controller) เทคนิคและการใช้งานในระดับข้อมูล (Information)
 • การใช้งาน IO Link การใช้งาน Ether Cat
 • เขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้คำสั่งต่าง ๆ ในงานระบบควบคุมอัตโนมัติ
กลุ่มเป้าหมาย  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทำงานใน PLC 3 ปี
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 3 วัน