Follow

Show

Continuous Flow

หลักสูตรการผลิตอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Flow)

หลักการและเหตุผล
การปรับปรุงให้ระบบการผลิตมีกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการลดการหยุดนิ่งของชิ้นงานในกระบวนการให้น้อยที่สุด เพื่อลด Lead Time ของกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง

หัวข้อการฝึกอบรม
 • การทำให้กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (Continuous Flow Process)
 • การสร้างการไหลแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow)
 • ลีดไทม์การผลิต (Production Lead time)
 • การหยุดนิ่งของกระบวนการ (Stagnation Process)
 • แผนภาพการไหลของชิ้นงาน (Material Flow Chart)
 • ขั้นตอนการเขียน ภาพการไหลของชิ้นงาน (Material Flow Chart Stage)
 • การสาธิตเชิงปฏิบัติการ แบบจำลองเทคนิคปรับปรุงระบบการผลิตมีกระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง (Work Shop- Continuous Flow Simulation)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ ดังนี้
 • ระดับผู้บริหาร
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับวิศวกรผู้ควบคุมงาน
 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน