Follow

Show

Cost of Quality

ต้นทุนคุณภาพ
(Cost of Quality)

หลักการและเหตุผล
ผลกำไร ต้นทุน และคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และกระทบถึงผลกำไรตามไปด้วย ดังนั้นต้นทุนคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้นทุนคุณภาพ เป็นแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองค์กร จะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์
 • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านคุณภาพได้
 • สามารถเก็บข้อมูล วัด และคำนวณต้นทุนด้านคุณภาพได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวคิดการบริหารต้นทุนสมัยใหม่
 • ความหมาย ความสำคัญ และ จุดประสงค์ของการวัดต้นทุนคุณภาพ
 • ต้นทุนคุณภาพ Cost Of Quality (COQ)
 • การวัดต้นทุนคุณภาพ
 • ขั้นตอนการสร้างระบบต้นทุนคุณภาพ
  • ขั้นที่ 1 การเตรียมการสร้างระบบต้นทุนคุณภาพ(Preparation)
  • ขั้นที่ 2 การระบุรายการต้นทุนคุณภาพ
  • ขั้นที่ 3 การรวบรวมและบันทึกข้อมูล COQ
  • ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล COQ
  • ขั้นที่ 5 จัดทำระบบการปรับปรุงคุณภาพและลดต้นทุน
  • ขั้นที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต้นทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • การประยุกต์ COQ กับการเพิ่มขีดความสามารถ
 • ในการแข่งขัน โดยลดต้นทุนคุณภาพ
 • Workshop
 • สรุป ประโยชน์ COQ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ในสาขาการผลิตและบริหารจัดการ ดังนี้
 • พนักงานระดับ โฟร์แมน หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย พนักงานทั่วไป ฯลฯ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน