Follow

Show

Effective Leader

หลักสูตรพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มีคุณภาพ
(Effective Leader)

หลักการและเหตุผล
ความก้าวหน้าขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ล้วนแต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหารทุกระดับในองค์การเหล่านั้นทั้งสิ้น ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ นั้นจำเป็นต้องมีความสามารถในด้านการครองตน ครองงาน และครองใจ นั่นหมายถึง ต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนการมอบหมายงาน และการตัดสินใจ โดยเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน การจูงใจ การสร้างขวัญ และกำลังใจ ตลอดจน การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคง ความคุมสติอารมณ์เพื่อนำไปสู่การ ตัดสินใจอย่างสุขุมรอบคอบได้เป็นอย่างดี
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ความสำคัญที่จะมุ่งพัฒนาผู้บริหารระดับต้น จึงมีความจำเป็น อย่างมาก เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในด้านการปกครองตน และศิลปะในการบริหารอื่นๆ อันจะมีผลให้หน่วยงาน หรือองค์กร สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่เตรียมเป็นหัวหน้า เข้าใจบทบาท หน้าที่การเป็นหัวหน้า (Leader) และความแตกต่าง กับพนักงานอย่างไร
 • เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ของหัวหน้างานในประเด็นสำคัญยิ่ง คือ การครองตน ครองงาน และครองใจ
 • เพื่อปรับทัศนคติและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตน การจูงใจ การสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับลูกน้อง เพื่อเป้าหมายของงาน หรือภารกิจให้บรรลุผล

รายละเอียดหลักสูตร
 1. แนวโน้มการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในระยะเปลี่ยนผ่าน
  • ปรากฏการณ์ทางธุรกิจในยุคเปลี่ยนผ่าน
  • การยอมรับความแตกต่าง-ความสามารถและศักดิ์ศรี
  • การฝึกให้คนฉลาด คงมั่น แน่วแน่เป็นในลักษณะผู้นำ
 2. บทบาทและความรับผิดชอบเพิ่มค่าของหัวหน้างานระดับต้น บทบาทหลักในความสัมพันธ์กับการสื่อสาร
  • การปฏิบัติในหน้างาน และการมีปฏิสัมพันธ์
  • ความรับผิดชอบ 8 ประการที่ต้องรู้จัก
  • บทบาทเสริมความแกร่ง ความน่าเชื่อถือของตัวตนและผู้เป็นหัวหน้า
 3. ขั้นตอนเทคนิคการพัฒนาตนเองเตรียมพร้อมเป็นหัวหน้า
  • วางจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดของผู้เป็นหัวหน้าและความคิดเชิงบวกต่ออาชีพ
  • กลเม็ดเด็ดพราย การบริหารพัฒนาคนประเภทต่าง ๆ (คนเก่งเลอเลิศใจแคบ คนเก่งน้อยใจ น้อย คนเก่งปานกลางแต่มักเลินเล่อ)
  • บันได 7 ขั้นมุ่งสู่ความสำเร็จในการเป็นหัวหน้า
 4. Work shop การพัฒนาหัวหน้าให้มีคุณภาพ
  • ค้นหาตัวอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนา
  • ค้นหาจุดเสริมความแข็งแกร่ง
  • วิธีการปรับปรุง แก้ไขอย่างเป็นระบบ
  Workshop: ฝึกทดลองปฏิบัติ การสอนงานแบบโค้ช
แนวทางการพัฒนาตามโครงการ
 1. การอบรมมีทั้งการบรรยาย และทดลองปฏิบัติกรณีศึกษา
 2. การฝึกอบรมเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งเน้นให้เกิดความคิด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเล็งเห็นประโยชน์ของเนื้อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน หรือผู้เตรียมแต่งตั้งเป็นหัวหน้างาน
 • วิศวกรทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน