Follow

Show

High Productivity and Quality Training for Automotive Industry

หลักสูตรการสอนงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต์
(High Productivity and Quality Training for Automotive Industry)

หลักการและเหตุผล
ในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ หัวหน้ามีหน้าที่หลากหลาย ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการทำให้เกิดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามที่กำหนด การที่จะทำให้เกิดการผลิตสินค้าที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีได้นั้นต้องอาศัยพนักงาน หรือลูกน้องเป็นผู้ดำเนินการในสินค้าเหล่านั้น กว่าที่พนักงานจะเกิดความชำนาญในการผลิตต้องอาศัยเวลาในการทำงานอยู่นานและเกิดปัญหาในการทำงานตลอดเวลาเพราะอาจเป็นได้ที่หัวหน้าสอนแล้วไม่เข้าใจ หรือหัวหน้าที่ทำงานเก่งแต่เมื่อมาสอนพนักงานและหลงลืมสิ่งที่สำคัญไป เพราะไม่รู้จักแนวทางในการสอนงานที่ดีว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ หลักสูตรนี้จึงเป็นแนวทางในการที่จะทำให้หัวหน้างานสามารถสอนงานกับลูกน้องได้อย่างง่ายดาย และลูกน้องก็สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้อย่างที่หัวหน้าสอน อีกทั้งการสร้างความสามารถในการจูงใจให้ลูกน้องที่ยังใช้ศักยภาพน้อยไป หรือลูกน้องที่เกิดความท้อถอยทำงานเนือยให้เกิดแรงบันดาลเพิ่มศักยภาพตนเองขึ้นมาได้อีก จึงทำให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานอุตสาหกรรมยานยนต์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการฝึกสามารถสอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ
 • เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการฝึกเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์และปรับใช้ในประโยชน์ของความเป็นธรรมชาติของแต่ละบุคลเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ
 • เพื่อให้หัวหน้างานที่เข้ารับการฝึกสามารถจูงใจให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะของตนเองเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ

รายละเอียดหลักสูตร
  วันที่ 1
 1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
  • ความจำเป็น 5 ประการของหัวหน้างาน
 2. ลักษณะการสอนงานที่ไม่ดี
  • การสอนงานแบบการพูดให้ฟังเพียงอย่างเดียว
  • การสอนงานแบบการทำให้ดูเพียงอย่างเดียว
 3. เทคนิคการสอนงาน 4 ขั้นตอน
  • การเตรียมตัวผู้เรียน
  • การอธิบายเนื้องาน
  • การฝึกปฏิบัติ
  • การมอบหมายงาน
 4. การแยกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  • การกำหนดขั้นตอนหลัก
  • KEY POINT
  • เงื่อนไขของการกำหนดจุดสำคัญ
 5. การกำหนดแผนการฝึกอบรม
  • การกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมจาก 3 มุมมอง
  วันที่ 2
 6. การเตรียมตัวก่อนการสอนงาน
  • การจัดเตรียมอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการสอน
  • การจัดเตรียมสถานที่ในการสอน
 7. การสอนงานในสถานที่ ที่มีเสียงดัง
  • เทคนิคการสอนงานในสถานที่หน้างาน
 8. การสอนงานที่ขั้นตอนยาว
  • เทคนิคการแบ่งงานเพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 9. Motivation Employee
  • ความหมายของการจูงใจและแรงจูงใจ
  • การจูงใจลูกน้องด้วยวิธี D-R-I-V-E
  • เส้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
  • เทคนิค 6 ขั้นตอนการสร้างแรงจูงใจ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • ผู้สนใจทั่วไป
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน