Follow

Show

Logistic & Supply Chain Management

หลักสูตรการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งกระจายสินค้า
(Logistic & Supply Chain Management)

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามของ Logistics & Supply Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจะทําให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง หลักสูตร “Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า” ถูกออกแบบมาตามแแนวความคิดที่ทันสมัย สามารถนําไปปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง Logistics & Supply Chain ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่ง สินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดําเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดําเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดําเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดําเนินงานต่ําที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้านับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน
การจัดส่งกระจายสินค้า ปัจจุบันการขนส่งและการกระจายสินค้ามีความสําคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งใน ส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจําหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้า นับเป็นต้นทุนที่สําคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้าจะช่วยทําให้องค์กรสามารถลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า การนําส่งสินค้า
 3. เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการขนส่งและกระจายสินค้า ลดต้นทุน ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่ง
 4. รู้จักการประยุกต์นําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & Supply Chain
 5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

เนื้อหาของหลักสูตร
 1. Digital Platform: Digital Platform กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
 2. Digital Platform: ตอน สร้าง Business Model ใหม่ด้วย Digital Platform
 3. Big Data ข้อมูลขนาดยักษ์กับคุณค่าที่มีอยู่ : 5V’s คุณสมบัติของ Big Data ที่ควรจะเป็น
 4. IoT (Internet of Things): อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง กับ คุณค่าที่เหนือคําบรรยาย
 5. AI เทคโนโลยีนวัตกรรมของโลกยุค IoT
 6. Artificial Intelligence กับการพัฒนาอุตสาหกรรม: ทําไมจีนถึงมีความทะเยอทะยานในการพัฒนาเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มากกว่าชาติอื่นในโลก
 7. เพิ่มความชาญฉลาดในการจัดการคลังสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคโนโลยี
 8. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม : ทําไมต้องใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต
 9. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การยกและเคลื่อนย้ายกล่องสินค้าบนตู้ Container ด้วยหุ่นยนต์
 10. AI กับหุ่นยนต์ในการบริการด้าน Logistics: การหยิบสินค้าสําหรับธุรกิจ Retail ด้วยหุ่นยนต์
 11. โฉมหน้าศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต
 12. หุ่นยนต์ในโลกของ Logistics : หุ่นยนต์ที่น่ารักส่งของถึงหน้าบ้าน
 13. สุดยอดของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางด้วยระบบ IoT : AI และ IoT จะเปลี่ยนแปลงการขนส่งแบบธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดของการขนส่งได้อย่างไร
รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายวางแผน ฝ่ายซ่อมบํารุง ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายบุคคล วิศวกร
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน