Follow

Show

Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing

หลักสูตรการพัฒนาการดำเนินงานด้าน Logistic ด้วยหลักการ Lean Manufacturing
(Logistics Efficiency Improvement by Lean Manufacturing)

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การจัดการกระบวนการขององค์กรที่ดี จะต้องพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของลูกค้า ภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่ผู้บริหารองค์กรกระทําได้คือ ต้องทําความเข้าใจ วิเคราะห์ และหาทางรับมือด้วยการปรับองค์กรให้มีความสามารถรองรับปัญหาดังกล่าว
ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกําหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดการ กระบวนการ โลจิสติกส์
ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเครื่องมือในการจัดการกระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ โดยการพิจารณาคุณค่าในการดําเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่าในตัวสินค้าและบริการ และกําจัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกําไรและผลลัพธ์ ที่ดีทางธุรกิจในที่สุด ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้รู้จักกับระบบการผลิตแบบลีนว่าคืออะไร มีแนวคิดอย่างไร และ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ต่อกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ อันจะช่วยเป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจ และการนําไปใช้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับงานได้อย่างเหมาะส เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งได้

หัวข้อหลักสูตร
 1. ความสําคัญของการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
 2. กลยุทธ์การลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบ Lean
 3. การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean
 4. การลดต้นทุนด้านการวางแผนการผลิตแบบ Lean
 5. การลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังแบบ Lean
 6. การลดต้นทุนด้านขนส่งและกระจายสินค้าแบบ Lean
 7. การลดต้นทุนด้านการขายและพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแบบ Lean
 8. เครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สําเร็จ
 9. หลักการ 3 Mu (Muri, Muda, Mura)
 10. หลักการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
 11. หลักการผลิตและบริการแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
 12. หลักการผลิตและบริการแบบดึง (Pull System)
 13. หลักการเพิ่มคุณค่าในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์
 14. หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
 15. หลักการดําเนินการบริการอย่างมีมาตรฐาน (Standardization)
 16. หลักการประยุกต์ใช้หลักการ Lean กับงานด้าน Logistics
รูปแบบการอบรม  การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย
กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หัวหน้างานผลิตและ บริการ พนักงานผลิตและบริการ
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน