Follow

Show

Manufacturing Management for Suervisor in Automotive Industry

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานในอุตสาหกรรมยานยนต์
Manufacturing Management for Supervisor in Automotive Industry

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการการบริหารการผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักการและเครื่องมือสำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผล
  การผลิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงหลักการและวิธีการการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวความคิดการบริหารการผลิต
 • ประสิทธิภาพการผลิตี
 • การวางแผนการผลิตขั้นพื้นฐาน
  • การศึกษาเวลามาตรฐาน
  • การวางแผนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การควบคุมการผลิต
  • ขั้นตอนการควบคุมการผลิต
  • เครื่องมือในการควบคุมการผลิต
  • การควบคุมการผลิตด้วยสื่อสายตา
 • การประเมินผลการผลิต
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
  • เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
 • การปรับปรุงโดยการแก้ปัญหาด้วยทีม
 • บทสรุป ถาม-ตอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
 • มีความเข้าใจในหลักการสำคัญและจำเป็นต่อการการบริหารการผลิต
 • สามารถนำเครื่องมือและวิธีการการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader, หรือ บุคคลที่สนใจ
วิธีการฝึกอบรม  การบรรยาย, Workshop, กรณีศึกษา
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน