Follow

Show

New 7 Tools

หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพใหม่ 7 ชนิด
(New 7 Tools)

หลักการและเหตุผล
เครื่องมือใหม่ 7 แบบ สำหรับการควบคุมคุณภาพ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้เป็นวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นคำพูดในรูปแบบของแผนผังซึ่งจะทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหาอย่างแจ่มแจ้งและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความจำเป็นในการประยุกต์ใช้ New 7 Tools ผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหา
 • เข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านเครื่องมือการแก้ปัญหาด้านคุณภาพใหม่
หัวข้อการฝึกอบรม
 • ความสัมพันธ์ของการบริหารองค์ความรู้และ QC Story
 • ปัญหาคุณภาพและเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพทั้ง 7 ชนิด
 • ประเภทข้อมูลและการแก้ปัญหา
 • วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ทั้ง 7 อย่าง
 • การดำเนินการแก้ปัญหาผ่าน QC Story
 • แผนภูมิกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
 • แผนภูมความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
 • แผนภูมิต้นไม้ (Tree Daigram)
 • แผนภูมิแมททริกซ์ (Matrix Diagram)
 • แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
 • แผนภูมิขั้นตอนการตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
 • การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา
 • กรณีศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ, สมาชิกกิจกรรมกลุ่ม QC
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน (เน้น Workshop)