Follow

Show

The Effective PDCA Implementation Techniques

หลักสูตรเทคนิคการประยุกต์ใช้ PDCA ให้มีประสิทธิผล
(The Effective PDCA Implementation Techniques)

หลักการและเหตุผล
PDCA เป็นระบบการทำงาน และระบบการคิดที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งในปัจจุบันยังเป็นแม่แบบโครงร่างของระบบการมาตรฐาน หรือ ระบบ ISO เกือบทุกฉบับอีกด้วย
การที่เราสามารถประยุกต์ใช้ PDCA ในการทำงานจริงนั้น จะทำให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิผลสูงสุดต่องานทุกอย่าง หากแต่ผู้ใช้ต้องมีความเข้าใจ และสามารถใช้กับงานที่หลากหลายได้อย่างคล่องแคล่ว
หลักสูตรนี้ จะทำให้มองเห็นระบบการคิด และการประยุกต์ใช้ PDCA กับงานหลายชนิด ทั้งงานที่เป็นโครงการ งานที่ทำเป็นประจำ หรือ งานการปรับปรุงและการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตัวอย่างการประยุกต์ใช้จริง เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้จริง โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
 1. เข้าใจหลักการ และหลักคิดของ PDCA ที่แท้จริง
 2. เข้าใจกระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA และวิธีการใช้งานจริง
 3. สามารถใช้หลักการ PDCA กับงานของตัวเองได้อย่างถูกต้อง
 4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA กับงานหลากหลายประเภท
 5. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 6. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงาน เช่น Kaizen หรือ QCC ได้
หัวข้อการฝึกอบรม
 • หลักการ และหลักคิดของ PDCA และวิธีการใช้งานตามหลักสากล
 • กระบวนการทำงานตามหลักการ PDCA และตัวอย่างวิธีการใช้งานจริง
 • ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA กับงานที่ผู้เข้าอบรมทำอยู่ในปัจจุบัน
 • ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงงาน ร่วมกับกิจกรรม Kaizen และ QCC
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • หัวหน้างาน วิศวกร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานทุกแผนก
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน