Follow

Show

Positive Thinking for Building Organization Royalty

หลักสูตรคิดบวกสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
(Positive Thinking for Building Organization Royalty)

หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งจากภาวะภายใน และภายนอก การทำงานขององค์กรโดยภาพรวมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับ ภาวะของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)และการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรถือเป็น อีกแนวทางปฎิบัติหนึ่งในการที่จะปรับปรุง และเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง(Change) ทั้งนี้เพราะความเข้าใจในเป้าหมาย และความมีสำนึกแห่งการร่วมมือร่วมใจในการทำงานที่เป็นหนึ่ง เดียวกันจะก่อให้เกิดพลังแห่งการตื่นรู้ผลึกกำลังในการก้าวข้ามผ่านความท้าทาย(Challenge) และปรับปรุงการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสบผลสำเร็จ (Successful) อย่างยั่งยืน (Sustainable)

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้เกิดขึ้นในทางปฎิบัติ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความคิดและประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล เพื่อสามารถนำความรู้ ดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาองค์กรได้ตามแนวหลักการคิดบวก Positive Thinking
เนื้อหาการอบรม
 1. จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล และการเปิดหัวใจหน้าต่างมนุษย์ (Windows)
 2. การสร้างทัศนคติที่ดี คิดบวก Positive Thinking และจิตสำนึกในการทำงาน
 3. การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรเพื่อการพัฒนาตนเอง และองค์กร
 4. กระบวนการสร้างความภักดีให้กับองค์กร และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 5. จริยธรรมคุณธรรมกับการมีความจงรักภักดีในองค์กร
 6. Sense of Belonging vs Loyalty ความแตกต่างที่สร้างคุณค่าเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Values)
 7. ความคิดเชิงบวก กับ 7Q.(IQ,SQ,LQ,EQ,AQ,CQ,MQ เพื่อสร้างความสำเร็จและคุณค่าคุณภาพชีวิตที่ดี
การดำเนินการอบรม
 1. บรรยายเชิงรุกแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม โดยเน้นผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
 2. ปฏิบัติโดยกิจกรรม สาธิต และการสร้างสถานการณ์จำลองเกมเพื่อกระตุ้นการคิด ปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวก (Positive) และบรรลุวัตถุประสงค์ของการอบรม
 3. แบบทดสอบ - บทวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม ให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น
 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสัมพันธ์บุคลากร
 5. Pre-Test ,Post-Test
ประโยชน์ท่ี่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้เข้าอบรมได้นำกระบวนการปลูกสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้ปฎิบัติได้จริง
 2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความคิดบวก Positive Thinking และประสบการณ์ในมุมมองใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคคลและองค์กร รวมทั้งสามารถนำเอา ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
 3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สู่ผู้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อผลสำเร็จในการทำงาน เห็นความสำคัญของการสร้างความภักดีต่อองค์กร (Loyalty) และจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Belonging)
 4. ผู้เข้าอบรมได้รับการปลูกฝังค่านิยม (Core Values) ของบริษัทฯ สามารถนำไปถ่ายทอดบอกต่อได้
กลุ่มเป้าหมาย     พนักงานบริษัท
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน