Follow

Show

Problem Solving by 3G 5 Why: Workshop

หลักสูตรการแก้ปัญหาแบบ 3G 5 Why (ภาคปฏิบัติ)
(Problem Solving by 3G 5 Why: Workshop)

หลักการและเหตุผล
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดคือสิ่งที่จะทำให้องค์กรมีความเติบโต แต่การที่จะกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั้นต้องเริ่มจากการระบุสาเหตุให้ตรงจุดให้ได้ก่อน เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเงินและเวลา
การวิเคราะห์หาสาเหตุให้ตรงจุด ด้วยหลักการ 3G 5Why Analysis เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหาได้ตรงจุด และไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ แต่การนำหลักการวิเคราะห์ด้วยการถาม ทำไม ทำไม นี้ยังพบว่ามีการใช้งานได้ไม่เต็มที่อันเนื่องมาจากความเข้าใจในการใช้งานที่แท้จริง โดยเฉาะจุดที่จะเริ่มต้นถามว่าทำไมแรกนั้น เราควรจะเริ่มตอนไหน หรือมีหลักการอย่างไร ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เรายังไปไม่ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา อีกทั้งในการตั้งคำถามว่าทำไมนั้น จะต้องวิเคราะห์อย่างไรว่าจะต้องตั้งคำถามกับอาการของปัญหา หรือส่วนใดของปัญหา การทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยหลักการ Why Why ในหลักสูตรนี้ จะทำให้ท่านได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ด้วยวิธีการวิเคราะห์จริงๆ อันจะนำไปสู่การการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตามหลักของ 5 Why Analysis อย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง
 2. เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยหลัก 3G
 3. เพื่อให้มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างเป็นระบบ และมีตรรกะในการวิเคราะห์ข้อมูล
 4. เพื่อให้สามารถนำหลักการวิเคราะห์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นจริงๆ
 5. เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้หลากหลายสถานการณ์
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
 • พื้นฐานการเกิดปัญหา และ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 3G
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5 Why
 • เทคนิคการวิเคราะห์เมื่อมีหลายสาเหตุในปัญหาเดียวกัน
 • เทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5 Why
 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5 Why กับปัญหาที่แตกต่างกันกับหน่วยงานต่างๆ หรือกับกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5Why

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
พนักงาน, Supervisor, Leader, Section Manager, หรือผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน