Follow

Show

Production Daily Shop Floor Control

หลักสูตรการควบคุมการผลิตประจำวัน
(Production Daily Shop Floor Control)

หลักการและเหตุผล
สายการผลิตคือกระบวนการสำคัญของบริษัทผู้ผลิต เพราะเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าโดยตรง ดังนั้นในสายการผลิตจะมีการควบคุมตัวดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม เช่น ความปลอดภัย ( Safety ) คุณภาพ ( Quality ) ต้นทุน ( Cost ) ผลิตภาพ ( Productivity ) และขวัญกำลังใจหรือการจัดการ ( Moral-Management ) บางครั้งรวมถึง สภาพแวดล้อม ( Environmental ) ด้วย
เพื่อให้สายการผลิตมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของดัชนีชี้วัดในแต่ละตัว จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง และดำเนินการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง PDCA เป็นประจำทุกวัน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสายการผลิต หรือผู้ควบคุมสายการผลิต จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในการทราบถึงสภาพหน้างานของตนเองอย่างแท้จริงในแต่ละเรื่องของดัชนีชี้วัด การที่จะทราบถึงสภาพหน้างานของตนเองอย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบ และวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน และมีความจำเป็นที่ต้องใช้เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบที่เหมาะสมกับแต่ละดัชนีชี้วัดนั้นๆ หลักการบริหารสายการผลิตประจำวันและการตรวจสอบด้วย 5G นั้น เป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้เครื่องมือในการบริหารสายการผลิตประจำวัน เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว จะทำให้สามารถทำความเข้าใจในสาเหตุของแต่ละปัญหา และทำการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกต้องในที่สุด

หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวคิดในการบริหารและควบคุมสายการผลิต
 • เทคนิคการบริหารและควบคุมสายการผลิต และ สภาพหน้างาน ประจำวัน
 • การเตรียมความพร้อมในการผลิต ทั้งก่อนและหลัง เพื่อลดความสูญเปล่า และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
 • การควบคุมและบริหารงานประจำวันด้วยหลัก 5G
 • เทคนิคในการตรวจสอบและประเมินสภาพสายการผลิตประจำวัน ด้วยหลัก 5G
 • การควบคุมและบริหารงานการเปลี่ยนแปลงด้วยหลัก 5G
 • เทคนิคในการทำให้มองเห็น/ทราบถึงปัญหา และการควบคุมปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ ดังนี้

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • วิศวกร
 • ผู้ที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน