Follow

Show

Quality Control Technique for Supervisor

หลักสูตรเทคนิคการควบคุมคุณภาพสำหรับหัวหน้างาน
(Quality Control Technique for Supervisor)

หลักการและเหตุผล
สายการผลิตคือกระบวนการสำคัญของบริษัทผู้ผลิต เพราะเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าโดยตรง และเป็นต้นทางที่จะผลิตงานที่มีคุณภาพ ( Quality ) ที่กำหนดไว้ ดังนั้นหัวหน้างานจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลิต ร่วมแรงร่วมใจกันผลิตงานให้มีคุณภาพ และหัวหน้างานก็ยังมีหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทุกกระบวนการผลิต
เพื่อเรียนรู้เทคนิคการควบคุมคุณภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงออกแบบหลักสูตรที่ได้รวบรวมเทคนิคของหัวหน้างาน ในการจัดการเรื่องคุณภาพในกระบวนการผลิต ตามแนวทาง PDCA

หัวข้อการฝึกอบรม
 • แนวคิดในการบริหารและควบคุมสายการผลิต
 • เทคนิคการบริหารคุณภาพ ( Quality ) ในกระบวนการผลิต
 • การวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต
 • การควบคุมคุณภาพเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงทั้ง 4M และการควบคุมจุดเปลี่ยน
 • เทคนิคในการตรวจสอบและประเมินสภาพสายการผลิต เพื่อการควบคุมคุณภาพ
 • เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ( Problem Analysis & Root cause Analysis )
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงและยกระดับสายการผลิต

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์และเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ ดังนี้

 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • วิศวกร
 • ผู้ที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน

ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน