Follow

Show

Standardized Work

หลักสูตรการทำงานมาตรฐาน
(Standardized Work)

หลักการและเหตุผล
งานมาตรฐาน (TPS Standardized Work) เป็นกระบวนการการสร้างมาตรฐานการทำงานให้กับกระบวนการผลิตโดยอาศัย Takt Time และการ Kaizen เป็นเครื่องมือในการลดความสูญเปล่า (Muda) อันเนื่องมาจากการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า

หัวข้อการฝึกอบรม
 • งานมาตรฐานและมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
 • เงื่อนไขงานมาตรฐาน (Standardized Work Condition)
 • องค์ประกอบ 3 ประการของงานมาตรฐาน (Three elements of Standardized Work)
 • การเขียนงานมาตรฐาน (Making Standardized Work sheet)
 • การจับเวลา (Cycle Time)
 • การไคเซ็น (Kaizen) งานมาตรฐาน (Kaizen of Standardized Work)
 • การพิจารณาเพื่อไคเซ็น(Kaizen) (Consideration of Kaizen)
 • การสร้าง แผนภาพสมดุลกระบวนการ (Line Balance Chart)
 • การตรวจสอบผลการผลิตประจำวัน (Daily Production Monitor)
 • การสาธิตเชิงปฏิบัติการ แบบจำลองเทคนิคปรับปรุงการทำงานมาตรฐาน (Work Shop- Standardized Work Simulation)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ ดังนี้
 • ระดับผู้บริหาร
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับวิศวกรผู้ควบคุมงาน
 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน