Follow

Show

Supervisory Skills Development

หลักสูตร พัฒนาทักษะผู้บังคับบัญชา
(Supervisory Skills Development)

แนวคิด : Concept
การบริหารจัดการองค์กร ให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนในองค์กร หากองค์กรใดประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาคนและทีมงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีความคิดคำนึงในเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ดีแล้ว องค์กรก็จะสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย เพราะคนคือหัวใจสำคัญของการทำงาน
หัวหน้างาน ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน เพราะยุคนี้ไม่มีใครนั่งทำงานในตำแหน่งนี้จนเกษียน ทุกคนมี Comfort zone ถ้าคุณไม่เปลี่ยน คุณจะไม่โต ลักษณะองค์กรปัจจุบันองค์กรต้องการคนที่ Dynamic challenge ชอบการท้าทาย ผู้บริหารจะให้คุณจะอยู่อีกกล่องหนึ่ง หากเราพร้อม เราก็สามารถย้ายมาอยู่อีกกล่องหนึ่งได้ ดังนั้นหัวหน้างานจะต้องเข้าใจ ยุคนี้เป็นช่วงที่ลำบากสำหรับผู้นำเหมือนกัน เพราะเป็นช่วงของ Transition ยุคนี้มีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ น้องใหม่ๆไม่ค่อยมีปัญหาให้ไปไหนก็ไป แต่คนช่วงอายุ 40 50 ขึ้นไปนั้นยากสุด พนักงานต้องปรับตัวเอง ปรับความคิด การโยกย้ายไม่ใช่การลงโทษ ผู้บริหารก็ต้องย้ายด้วยความยุติธรรม พนักงานก็ต้องยอมรับในความเปลี่ยนแปลง คนเราต้องพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง
การแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำ ต้องมีความชัดเจน ว่าสิ่งที่ต้องการบรรลุคืออะไร เช่นความต้องการของลูกค้าคืออะไร อีกอันหนึ่งที่ผู้นำต้องมีก็คือ Achievement drive สูง หากต้องการเป็น HPO (High Performance Organization) ปัจจุบันโลกเปลี่ยนเร็ว ผู้นำต้องกระจายเป้า มี Achievement drive ในการที่จะผลักดันงานนั้นให้สำเร็จ Leadership ต้องดี เพราะผู้นำทำคนเดียวไม่ได้ ดังนั้น การเป็นหัวหน้างานที่ดี ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้า เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจธุรกิจและเข้าใจคนอย่างลึกซึ้ง เพราะความสำเร็จของลูกน้อง คือความสำเร็จ ของหัวหน้าด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่องาน พนักงาน และการเจริญเติบโตขององค์กร
 3. เพื่อให้เกิดประสิทธิผล (outcome)ในการทำงานซึ่งจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานทั้งต่อตัว หัวหน้าเองและพนักงาน
ผลคาดว่าที่จะได้รับ
คาดว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นหัวงานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กรก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เลือกขึ้นมาเป็นผู้บังคับบัญชาและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและลูกน้องต่อไป

เนื้อหาวิชา
  KNOWLDGE
 • เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 • เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่องาน พนักงาน และการเจริญเติบโตขององค์กร
 • เพื่อให้เกิดประสิทธิผล (outcome)ในการทำงานซึ่งจะก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานทั้งต่อตัว หัวหน้าเองและพนักงาน
  PEOPLE Skills
 • การจูงใจ (Motivation)
 • การสื่อความ (Communication)
 • การทำงานเป็นทีม (Team work)
การวัดผล  แบบสอบถาม ระดับ 3 (Application level) เพื่อส่งให้ HR ติดตามผู้เรียนทุกคน
Training Method  Problem Based Learning (PBL), Creative Problem Solving (CPS)
กลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้างานทุกระดับ (Leader - Supervisor)
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน