Follow

Show

Total Productive Maintenance -TPM

หลักสูตรการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance -TPM)

แนะนำหลักสูตร
ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างรุนแรง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการผลิตสินค้ามีคุณภาพ มีต้นทุนต่ำ และส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา ดังนั้นองค์การต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อที่จะให้องค์การบรรลุผลสำเร็จในธุรกิจ และกิจกรรมที่หลายบริษัทให้ความสนใจในการดำเนินให้บรรลุจุดมุ่งหมายข้างต้น คือ การบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
การบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นกิจกรรมการเพิ่มทักษะความสามารถในการบริหารจัดการของบุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย และทุกระดับในองค์การให้สูงขึ้น รวมถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานๆ ไม่เสียหายก่อนเวลาอันควร หรือทำให้ต้องเสียเวลาการผลิต ดังนั้นการบำรุงรักษาจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยนำแนวคิดการบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีส่วนร่วมเข้ามาประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์
 1. ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมา ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ
 3. ทราบถึงระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน ในรูปแบบ TPM
เนื้อหาหลักสูตร
เวลา รายละเอียดในการฝึกอบรม
08.45 – 09.00 ลงทะเบียน และ Pre Test
09.00 – 10.30 แนวคิดและความเป็นมาของการบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
10.30 – 10.45 พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 จุดมุ่งหมายของ TPM
 • ความสูญเสีย 16 ประการ
 • ชนิดของการบำรุงรักษา
 • การขจัดความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
 • ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE)
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.30 12 ขั้นตอนในการทำ TPM
เสาหลักที่ 1 การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (การเข้าไปสำรวจพื้นที่และทดลองปฏิบัติเป็นกรณีศึกษา)
14.30 – 14.45 พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 แนวทางการประยุกต์ใช้
 • เสาหลักที่ 2 มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM Standard)
 • เสาหลักที่ 3 การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
16.00-16.30 แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์การ
Post Test

การวัดผล Pre-Test และ Post-Test

ผลที่คาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับ
 1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์การ
 2. ทราบและเข้าใจจุดมุ่งหมายในการบำรุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ตามข้อกำหนด IATF 16949
 3. นำความรู้นำไปปฏิบัติ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (เสาที่ 1)
 4. กำหนดและพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM Standard)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง ผู้จัดการ และ/หรือหัวหน้าทุกฝ่าย ทุกแผนก
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน