Follow

Show

Job Instruction – How to instruct work : TWI-JI

หลักสูตรวิธีการสอนงาน
(Job Instruction – How to instruct work : TWI-JI)

หลักการและเหตุผล
สิ่งที่ทุกองค์กรวาดหวังจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน คือทักษะในการทำงานที่ดี มีการพัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี หากพนักงานไม่มีความรู้หรือทักษะการทำงานที่ดีแล้ว จะส่งผลต่อองค์กรทั้งด้านต้นทุนการผลิต กำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น พนักงานระดับหัวหน้างานจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่ง ที่จะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และกระบวนการขั้นตอนทำงานที่ถูกต้อง และปลอดภัยแก่พนักงานให้ได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีการทำงานของตนเองหรือฝ่ายของตนปฏิบัติ หัวหน้างานจึงต้องมีเทคนิควิธีการสอนงานที่ดีให้แก่พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา หรือต้องเรียนรู้ถึงวิธีการสอนงานที่ดีและได้ใจลูกน้อง เพื่อให้ผลของการสอนงานได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยการพัฒนาการสอนงานของหัวหน้างานให้ถูกต้อง จะต้องสอนให้รู้จักวิธีในการแยกงานออกเป็นงาน ย่อย ๆ อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การเตรียมตัวก่อนการสอนงาน,การสาธิตวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม,การระบุจุดสำคัญในการทำงาน, การสังเกตวิธีปฏิบัติงานของพนักงาน และ ค่อย ๆ ลดการสอนขณะที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสอนงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อพัฒนาทักษะในการสอนงานแก่ผู้บังคับบัญชา อันจะนำไปสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีและมีความสามารถ
  • เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าแก่องค์กร ด้วยการพัฒนาทักษะในการทำงานของบุคลากร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาในด้านการสอนงานที่ถูกต้อง
  • สามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม ลดการทำงานซ้ำ ลดขยะที่เกิดจากการผลิตได้
  • สามารถเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน เพิ่มปริมาณการผลิต และลดต้นทุนการผลิตได้จากการสอนงานที่เชื่อถือได้และถูกต้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  • หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ภายในโรงงาน
  • วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส., ปริญญาตรี หรือผู้มีประสบการณ์การทำงานเทียบเท่าในด้านกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน