Follow

Show

Interaction Management - How to Relate Person : TWI-JR

หลักสูตรวิธีการปฏิบัติต่อคน
(Interaction Management - How to Relate Person : TWI-JR)

หลักการและเหตุผล
หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติต่อคน หรือ Interaction Management” เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรที่ให้การสนับสนุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อราว ค.ศ. 1940 หลังจากนั้นได้ถูกนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี รวมถึง บจก.เด็นโซ่ เองก็ได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง หลักสูตรนี้เป็นการถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงการทำงานร่วมกับบุคลากร ในลักษณะที่เรียกว่า “ปัจเจกบุคคล” ทั้งภายในและภายนอกองค์กรหมายถึง แต่ละคนย่อมมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าสามารถวิเคราะห์ปัญหาการทำงาน ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันได้ โดยอาศัยปัจจัยหลัก ๆ 2 เรื่องคือ หลักพื้นฐานในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล และหลักการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ก็สามารถทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
การเตรียมเป็นหัวหน้างานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองย้อนกลับไปในอดีตของตน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับมอบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตอนที่ตนเองเป็นพนักงานปฏิบัตินั้น ได้เคยเผชิญกับความยากลำบากอะไรบ้าง เราจะต้องคำนึงถึงจิตใจของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นด้วย ซึ่งการมองย้อนกลับไปจะทำให้เราเป็นหัวหน้างานที่มีความเข้าใจกับสิ่งรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าเรา ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเพื่อนร่วมงานฝ่ายอื่น และที่สำคัญที่สุดก็คือลูกน้องของเรา หัวหน้างานควรเอาใจใส่ลูกน้องทั้งจิตใจ ความรู้สึกรวมไปถึงท่าทาง ต้องคอยสังเกตพูดคุยกับลูกน้อง คอยดูพฤติกรรมและวิเคราะห์พฤติกรรมเหล่านั้น ถ้าเรารู้จักความเป็นตัวตนของลูกน้องได้ดีนั้น เราก็จะสามารถทำงานได้ดีขึ้นเช่นกัน

วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยเน้นที่การปฏิบัติกับคนตามแต่ละตัวบุคคล
  • กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการในด้านการตอบรับ หรือความไว้วางใจในการทำงานร่วมกัน
  • เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าใจในวิธีการใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอน ในการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับบุคคลได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาสาระโดยสังเขป
หลักการพื้นฐานในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดีขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเป็นการฝึกฝนการใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา และการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกน้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาในด้านความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวบุคคล และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  • สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้กระบวนการ 4 ขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  • ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ภายในโรงงาน
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน (การบรรยายเชิงอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใช้กรณีศึกษา)