Follow

Show

Train the trainer

หลักสูตรการฝึกเป็นวิทยากร
(Train the trainer)

หลักการและเหตุผล
การเป็นผู้สอนงาน หรือการเป็นอาจารย์เพื่อการสอนงานในสถานประกอบการนั้น ผู้สอนงานจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และและเข้าใจในรายละเอียด งานที่จะสอนนั้นเป็นอย่างดี อีกทั้งผู้สอนงานจะต้องมีความรู้ในเรื่องเทคนิคการสอน ซึ่งจะเป็นส่วนที่จะสามารถช่วยให้ผู้สอนมีความมั่นใจ และแสดงท่าทางการสอนได้เป็นอย่างดีและถูกต้อง ทำให้น่าเชื่อถือ เมื่อประกอบกับความรู้ที่มีอยู่ก็สามารถถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมราบรื่น และประสบความสำเร็จในการสอนงานเป็นอย่างดี
หลักสูตร Train the trainer จึงเหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะเป็นวิทยากรสอนงาน หรือผู้ที่กำลังจะเป็นอาจารย์เพื่อสอนงานในสถานประกอบการ และเหมาะสำหรับผู้ที่เป็น Trainer และยังไม่ได้สอนงานหรือสอนเพียงครั้ง สองครั้งเท่านั้น เพื่อเป็นการแนะนำการเป็นผู้สอน หลักสูตรนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้แนวทางการสอนและเทคนิคต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นผู้สอนงานได้อย่างราบรื่น
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเป็นวิทยากรในสถานประกอบการได้

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

วันที่ 2

8.45 – 9.00  กล่าวเปิดการอบรมโดยผู้บริหาร
9.00 – 9.20  ฝ่ายฝึกอบรมและบทบาทหน้าที่
9.20 – 9.40  สาเหตุที่ต้องมีการฝึกอบรมในองค์กร
9.40 – 10.00 การฝึกอบรมและการเรียน
10.00-10.30 - ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
10.30 – 10.45 พัก ทานกาแฟ ของว่าง
10.45 – 11.00 สิ่งที่ได้จากการอบรม
11.00 – 11.20 วิธีการเรียนรู้ของคน
11.20 – 11.40 ความต้องการเรียนรู้กับบันใด 5 ขั้นของมาสโลว์
11.40 – 12.00 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
12.00 -13.00  พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13. 20 กระบวนการที่ทำให้เกิดความสามารถ
13.20 -13.40  ลำดับการฝึกอบรม
13.40 – 14.00 การจัดเตรียมการอบรม
14.00-14.30   ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
14.30 – 14.45 พัก ทานกาแฟ ของว่าง
14.45 -15.00  การแจ้งการอบรม
15.00 – 15.20  กระบวนการการอบรม
15.20 – 15.35 การประเมินผลการอบรม
15.35 – 16.00 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
16.00 – 16.20  สรุปการบรรยายในรอบวันที่ผ่านมา
16.20 – 16.30  Q&A

9.00  – 9.10  สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการอบรม
9.10 – 9.20 การสร้างการอบรมที่ต่อเนื่อง
9.20 – 9.30 การทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
9.30 – 9.40  ทำข้อสรุปให้ชัดเจน
9.40 – 10.10  สร้างความประทับใจที่ดี
10.10 – 10.30 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
10.30 – 10.45 พัก ทานกาแฟ ของว่าง
10.45  - 11.00 การดึงเข้าสู่การอบรม
11.00 11.30- การปรับบทบาทหน้าที่ของผู้สอน
11.30- 12.00 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
12.00 – 13.00 พักทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.20 การใช้สื่อ และอุปกรณ์การสอน
13.20 – 13.40 โสตทัศนูปกรณ์
13.40 – 14.10  การใช้กระดาน
14.10 – 14.30 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
14.30 – 14.45 พัก ทานกาแฟ ของว่าง
14.45 – 15.00 การสร้างสื่อการสอน
15.00 – 15.10  แผนการสอน
15.10 – 15.35  เอกสารการสอน
15.35 -15.50 ข้อควรระวังเอกสารการสอน
15.50 – 16. 20 ฝึกปฏิบัติการพูดในกรอบเวลา
16.20- 16.30 กล่าวปิดการอบรม

ลักษณะการอบรม
  • บรรยาย ยกตัวอย่าง การฝึกปฏิบัติ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
  • บุคคลที่เตรียมเป็นผู้สอนงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 2 วัน