Follow

Show

Visual Control

หลักสูตรการควบคุมด้วยการมองเห็น
Visual Control

หลักการและเหตุผล
Visual Control คือ การสร้างการสื่อสารและควบคุมการทำงานภายในพื้นที่ทำงานจริงให้มองเห็นและเข้าใจได้ง่ายสำหรับทุกคนประโยชน์ของ Visual Controlเกิดการควบคุมการทำงานด้วยตนเอง ลดเวลานำการผลิต ลดความผิดพลาดจากการสื่อสารการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างทันทีทันใด เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากร การผลิต ทำให้องค์กรลดการรวมศูนย์การสั่งงานและการตัดสินใจ กระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหาและปรับปรุง

หัวข้อการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
 • ปัญหาการสื่อสารในพื้นที่ทำงาน
 • หลักการของ Visual Control
 • การพัฒนา Visual Control ในพื้นที่ทำงาน
 • Visual Control สำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต
 • Visual Control สำหรับการควบคุมคุณภาพ
 • Visual Control สำหรับการควบคุมวัสดุคงคลัง
 • Visual Control สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • Visual Control สำหรับ 5ส
 • Visual Control สำหรับการควบคุมความปลอดภัย
 • ปัจจัยความสำเร็จในการปฏิบัติ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • ทราบประโยชน์และความจำเป็นที่ต้องมี Visual Control
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานของ Visual Control
 • ทราบขั้นตอนการจัดทำ Visual Control ในพื้นที่ทำงานจริง
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน