Follow

Show

Worksite Control

หลักสูตรการควบคุมสภาพหน้างาน
(Worksite Control)

หลักการและเหตุผล
การทำหน้างานให้อยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ (TPS Worksite Control) เป็นขั้นตอนสำคัญและเป็นขั้นตอนแรกที่จะต้องดำเนินการก่อนการดำเนินการขั้นตอนในการพัฒนาระบบการผลิตแบบ TPS ต่อไป เพื่อให้หน้างานอยู่ในสภาพที่ควบคุมได้ ตามหลักการและเงื่อนไขของข้อกำหนด 7/25 เป็นมาตรฐานในการจัดระบบ โดยทำให้สถานที่ประกอบการอยู่ในสภาพที่สามารถคุมได้ด้วยสายตา (Visual Control) และตรวจสอบได้

หัวข้อการฝึกอบรม
 • การควบคุมสภาพหน้างาน (Worksite Control)
 • ความปลอดภัย (Safety)
 • การสร้างคุณภาพเข้าไปในกระบวนการ (Built-In Quality)
 • การควบคุมสภาพการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร (Equipment Operational Condition)
 • การควบคุมการผลิต (Production Control)
 • การควบคุมการจัดส่ง (Shipping Time Chart)
 • การควบคุมกำลังคน (Man Power Control)
 • การสาธิตเชิงปฏิบัติการแบบจำลองเทคนิคการทำหน้างานให้ควบคุมได้ (Work Shop-Worksite Control Simulation)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  เป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในระดับต่างๆ ดังนี้
 • ระดับผู้บริหาร
 • ระดับหัวหน้างาน
 • ระดับวิศวกรผู้ควบคุมงาน
 • ระดับพนักงานที่เตรียมจะเป็นหัวหน้างาน
 • ระดับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน