Follow

Show

Root cause analysis for Zero Defects

การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าเพื่อมุ่งสู่ Zero Defect
(Root Cause Analysis For Zero Defect)

หลักการและเหตุผล
จากบทเรียนที่ได้จากการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมพบว่าการในการวิเคราะห์ปัญหาโดยปราศจากหลักคิดที่ดีมักจะนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่หายขาดและกลับมาเกิดซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ข้อบกพร่องเรื้อรังอยู่ในระดับที่ต่ำ เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้า อาทิ แผนภูมิก้างปลา แม้จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มักจะพบกับข้อจำกัดในการแก้ปัญหาบางปัญหา โดยเฉพาะกับปัญหาเรื้อรังและสาเหตุไม่ได้ปรากฏอย่างเด่นชัด ทำให้ผู้วิเคราะห์ไม่สามารถค้นหาสาเหตุรากเหง้าและแก้ปัญหาอย่างหายขาด
พบกับมุมมองการวิเคราะห์ที่แตกต่างเพื่อตอบจุดอ่อนของการแก้ปัญหาแบบดั้งเดิม (Traditional Approach) และการทำความเข้าใจในขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาแบบขั้นต่อขั้นตามวิวัฒนาการของทั้งในเทคนิค Why-why Analysis ซึ่งอาศัยตรรกะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบที่ถูกพัฒนาโดย Hitoshi Ogura และแนวทางของ P-M Analysis การวิเคราะห์ปรากฏการณ์และกลไกของการเกิดขึ้นของสาเหตุเป็นเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของปัญหาซึ่งถูกพัฒนาจากประสบการณ์โดย ของ Kunio Shirose วิศวกรที่ปรึกษาด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ชาวญี่ปุ่น ในการแก้ปัญหาเรื้อรังเพื่อมุ่งสู่สภาวะข้อบกพร่องเป็นศูนย์

หัวข้อการฝึกอบรม
 • เข้าใจถึงเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและผลโดย Why-Why Analysis
 • เข้าใจถึงเทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและผลโดย P-M Analysi
  • การทบทวนหลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
  • การทบทวนหลักการและขั้นตอนของ QC Story
  • ข้อจำกัดในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าแบบดั้งเดิม
  • แนวความคิดการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (RCA)
  • ความหมายและประเภทของ Why-Why Analysis
   • การมองจากสภาพที่ควรจะเป็น
   • การมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
  • Workshop (เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์)
  • ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
  • ความหมายของ P-M Analysis
  • แนวความคิด และหลักการของ P-M Analysis
  • ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทำ P-M Analysis
  • การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ (Physical Analysis)
  • Workshop (เน้นขั้นตอนการวิเคราะห์)
  • บทสรุป ถาม-ตอบ
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ, Supervisor, Leader, Section Manager ในส่วนเกี่ยวข้องการผลิต, หรือผู้เกี่ยวข้องกับระบบงาน
 • ระยะเวลาการอบรม  จำนวน 1 วัน