Follow

Show

การบริการฝึกอบรม


เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในแง่ของพลศาสตร์ยานยนต์่...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจ การทำงานของสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่...

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เป็นกระแสที่มาแรงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทคโนยานยนต์สมัยใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ตลาดรถยนต์ในยุคที่น้ำมันแพง ค่าแรงสูง รวมทั้งมลพิษที่ลำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญและต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหลายๆ เรื่อง อาทิเช่น การรับมือกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สูงขึ้น หรือแม้กระทั่ง การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ที่เป็นเทคโนโลยียานยนต์สีเขียว ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้ประกอบการ ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพื้นฐานเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

  • เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนให้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า
  • บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
  • บุคลากรในอุตสาหกรรมสนับสนุนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทำงานภาคอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
  • หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • หรือระดับต่ำกว่าปวช หรือเที่ยบเท่า ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
  • แต่ละบริษัทสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 5 คน
  • ผ่านการรับรองและการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
  • ผู้ที่สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน

กรอกใบสมัครออนไลน์
Download ใบสมัครได้ที่นี่
Download หลักสูตรทั้งหมดได้ที่นี่