Follow

Show

การจัดฝึกอบรมบุคลากรในรูปแบบ Public Training ประจำปี 2563

หัวข้อการอบรม วัน ค่าลง ทะเบียน
(รวมภาษี 7% แล้ว)
คน/รุ่น สถานที่ มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
1.ข้อกำหนดและการประยุกต์
ระบบการบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
(IATF 16949:2016 Quality Management
System Requirement and Practice)
2 4,000 15 TAI 10-11     20-21 25-26   10-11     25-26  
2.หลักสูตรเทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
IATF 16949:2016 (IATF 16949:2016 Internal
Quality Audit Technique)
2 4,000 15 TAI     16-17     10-11     14-15     23-24
3.การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่
Advance Products Quality Planning (APQP)
1 2,000 15 TAI 14 28   1     22     21    
4.การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต
Production Part Approval Process :PPAP
1 2,000 15 TAI   20     19 22   27     9  
5.การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและ
ผลกระทบ (FMEA Requirement and
Implementation Training Course:
1st edition 2019 AIAG-VDA)
2 4,000 15 TAI 22-23     22-23     13-14     29-30   17-18
6.ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุม
กระบวนการทางสถิติ(Statistical Process Control
Requirement and Implement:SPC)
2 4,000 15 TAI   3-4     11-12 29-30     28-29      
7.ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ระบบการวัด (MSA Requirement and
Implementation Training Course)
2 4,000 15 TAI     18-19     24-25     23-24      
8.หลักสูตรการจัดทำ Control Plan
ตามข้อกำหนดของ IATF 16949:2016
(Control Plan for IATF 16949:2016)
1 2,000 15 TAI     3       14       10  
9.หลักสูตรความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ
ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
(Risk-based think for ISO 9001:2015/IATF 16949:2016)
2 4,000 15 TAI       29-30       17-18       15-16
10.หลักสูตรการสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7 คิว
(Motivation and Conscious Mind for Working by 7Q )
1 2,000 15 TAI     26         5        
11.หลักสูตรการจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพยุค 4.0
(Warehouse Management and Inventory Control
for Industry 4.0)
1 2,000 15 TAI           26         23  
12.หลักสูตรการพัฒนาหัวหน้างานอย่างไรให้มีคุณภาพ
(Effective Leader)
1 2,000 15 TAI   19       30            
13.หลักสูตรการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why Why Analysis
(Why Why Analysis)
1 2,000 15 TAI   3     19     3     19  
14.หลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
(Problem Solving by 8D)
2 4,000 15 TAI 28-29     22-23     29-30     7-8    
15.หลักสูตรเครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด
(7 QC Tools)
1 2,000 15 TAI     3       15         2
16.หลักสูตรจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) 1 2,000 15 TAI       7           9    
17.หลักสูตรการผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์ (Zero Decfect) 1 2,000 15 TAI       30       11        
18.หลักสูตรการลดต้นทุนแห่งความสูญเปล่า 7 ประการ
(Cost Reduction by 7 Wastes)
1 2,000 15 TAI     3             20    
19.หลักสูตรหลักการพื้นฐานระบบการผลิตแบบ TPS
(TPS Concept)
1 2,000 15 TAI 22   25     24         18  
20.หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย
Quality Cost and Delivery
(Productivity Enhancement by
Quality Cost and Delivery)
2 4,000 15 TAI   18-19         21-22          
21.หลักสูตรการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen
(Kaizen Suggestion for Work Improvement)
1 2,000 15 TAI         19       24      
22.หลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิต
(Production Planning and Control)
1 2,000 15 TAI     27         18        
23.หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
(Fundamentals of Electric Vehicle Technologies)
2 4,000 15 TAI           4-5         26-27  
24.หลักสูตรระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า
(Electrical System in Electric Vehicle)
2 4,000 15 TAI         7-8       22-23      
25.หลักสูตรระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า
(Power Electronic in Electric Vehicle)
2 4,000 15 TAI         14-15       29-30      
26.หลักสูตรการใช้งาน PLC เบื้องต้น
(Basic Programmable Logic Controller)
3 6,000 15 TAI   25-27               27-29