Follow

Show

การบริการฝึกอบรม


เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าในแง่ของพลศาสตร์ยานยนต์่...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจการทำงานของระบบจัดการแบตเตอรี่...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถเข้าใจ การทำงานของสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและผลกระทบต่อโครงข่ายไฟฟ้า...

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าใจแนวโน้มของการพัฒนาโลหะน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตในยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่...