คณะกรรมการ

...
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ประธานกรรมการ

...
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

กรรมการ

...
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

กรรมการ

...
นายเพทาย หมุดธรรม

ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรรมการ

...
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรรมการ

...
นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน

นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

กรรมการ

...
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์

นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

กรรมการ

...
นายยศพงษ์ ลออนวล

ผู้แทนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

กรรมการ

...
นายเขมทัต สุคนธสิงห์

กรรมการ

...
นายถาวร ชลัษเฐียร

กรรมการ

...
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

...
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์

กรรมการ

...
นายอดิศักดิ์ โรหิตะศุน

กรรมการ

...
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

กรรมการและเลขานุการ