Follow

Show

ได้อะไร??? จาก หลักสูตร“การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 8D” ของสถาบันยานยนต์ได้อะไร??? จาก หลักสูตร“การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 8D” ของสถาบันยานยนต์

"จากเดิมจับต้นชนปลายไม่ถูกว่า อะไรคือเหตุ อะไรคือผล ของปัญหา แต่หลังจากที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ทำให้รู้ว่าเหตุคืออะไร ผลคืออะไร ผลเกิดขึ้นได้มาจากตัวเหตุ ถ้าเหตุทำดี ผลก็จะออกมาดี"

ผู้แทนจาก
บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด
เข้าอบรม หลักสูตร Public : หัวข้อ “การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 8D”
เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562
27 กันยายน  2562

 
เพิ่มเติม