Follow

Show

สมัครงาน

23 มีนาคม  2564


เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์รายการทางบัญชี เพื่อบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์การปันส่วนแยกรายกิจกรรม
2. ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค่าจ้างประจำเดือน และประจำปี
3. รวบรวมแผนเงินของแต่ละกิจกรรม เพื่อจัดทำสรุปแผนรายได้ ค่าใช้จ่ายรวมประจำปี และแยกรายกิจกรรมประจำเดือน
4. จัดทำรายงานการเงินรายเดือน รายไตรมาส จัดทำอัตราส่วนทางการเงินรวมทั้งหาสาเหตุของผลต่างแผนเทียบผล และเทียบปีก่อน
5. จัดทำข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหารและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
6. ดูแลเงินสดย่อย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญา สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการปิดบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากร
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
- มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

23 มีนาคม  2564


นักวิจัย (ประจำสำนักงานกล้วยน้ำไท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในด้านนโยบายภาครัฐ ด้านเทคโนโลยียานยนต์
  และการประกอบธุรกิจ
2. จัดทำข้อมูลและ/หรือสื่อนำเสนอต่างๆ สำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประชุม
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัย หากมีประสบการณ์ด้านการทำวิจัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ
- มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือการพูดต่อที่สารธารณะ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้อย่างชำนาญ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

23 กุมภาพันธ์  2564


 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ Laboratory Manager (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนจัดการความปลอดภัย และการปฏิบัติงานประจำวันของห้องปฏิบัติการทดสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. วิเคราะห์ จัดทำ และอนุมัติรายงานทดสอบ ให้เป็นไปตามแผนการทดสอบ
3.ทบทวนและอนุมัติการตั้งค่าการทดสอบตามขั้นตอนและแผนการทดสอบ
4. มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และมีส่วนร่วมในการประชุมสมาคม
    การประชุมเชิงปฏิบัติทางเทคนิค การจัดนิทรรศการ และการสัมมนา
5. ทำงานร่วมกับลูกค้าในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบรับรองตามข้อกำหนด ระหว่างประเทศ และความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูงหรือการทดสอบและการรับรอง
  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO / IEC 17025 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด HSE
- ทักษะการจัดการ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

23 กุมภาพันธ์  2564


วิศวกร Engineer (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  การพัฒนา และบำรุงรักษาระบบทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
2. ทำการทดสอบทั้งตามปกติและแบบเฉพาะสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ xEV ในห้องปฏิบัติการและ
    หรือที่ทำการของลูกค้า
3. ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคในการทดสอบและเทคนิคใหม่
4. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบแบตเตอรี่ xEV
5. ทบทวนและให้คำแนะนำการรายงานการทดสอบ
6. ให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีทดสอบ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือยานยนต์
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง หรือการทดสอบและการรับรองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO / IEC 17025 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด HSE
- ทักษะการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ

23 กุมภาพันธ์  2564


ช่างทดสอบไฟฟ้า Technician (ประจำศูนย์แบตเตอรี่ อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานประจำวันโดยหัวหน้างาน ในการทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า
2. แก้ไขและซ่อมแซมอุปกรณ์ และรายงานปัญหาต่อหัวหน้างาน
3. ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจำตามขั้นตอนการทำงาน
4. จัดทำบันทึกการทำงาน การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ให้แก่หัวหน้างาน และรายงานปัญหาแก่หัวหน้างานทุกครั้ง
5. ปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และรายงานสภาพการทำงานหรือสภาพอุปกรณ์ที่อาจไม่ปลอดภัยไปยังหัวหน้างาน
    เพื่อจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
6. ปฏิบัติตามระบบ EHS ระบบคุณภาพและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ อาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา ด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องมือ
- การอ่านเอกสารทางเทคนิค
- การรวบรวมข้อมูลทดสอบและการวัด
- การใช้อุปกรณ์ทดสอบ เช่น อุปกรณ์สำหรับวัดอุณหภูมิ ตัวแปรทางไฟฟ้า
- มีความรู้ใน MS Office
- ความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพอใช้
- หากมีประสบการณ์ในด้านรถยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงดันสูง หรือการทดสอบและการรับรองจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
- ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทันตกรรม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ฯลฯ


 

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายสมัครงาน ติดรูปถ่าย
พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
655 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1 ถนนสุขุมวิท กม. 34 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 02-324-0710 ต่อ 310 โทรสาร 02-323-9598
e-mail : email


Job Application