วิสัยทัศน์

สถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้าน Mobility
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตสู่สังคม

พันธกิจ

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ในตลาดโลก ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน และมีความเป็นอิสระในตัวเองเท่าที่กฎหมายจะเอื้ออำนวย

 

  • เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม
  • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา
  • ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์