Follow

Show

สสว.จับมือกองทัพอากาศหนุนเอสเอ็มอี รับช่วงผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน 4 พันล้าน

รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมพิธีลงนามความเข้าใจระหว่างบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) ว่า งานในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ สสว. ร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และกองทัพอากาศ ในการสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต ให้มีช่องทางดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมให้เอสเอ็มอี ได้รับทราบความต้องการสินค้าและบริการในการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศและบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานผู้ซื้อ การลงนามความเข้าใจครั้งนี้เป็นหนึ่งในการปรับตัวจากผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ไปสู่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุง เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากนโยบายการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะช่วยลดการนำเข้าชิ้นส่วนอากาศยานบางชนิดที่ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตได้ในประเทศ และนับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่าสูงถึง 1.3 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี ดังนั้น การลงนามความเข้าใจครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าดังกล่าวหรือคิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาทต่อปี และมีผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 3,000 ราย โดยก่อนหน้านี้ สสว. ได้ร่วมกับ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และกองทัพอากาศ นำผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ศึกษาดูงานเพื่อรับทราบความต้องการล่วงหน้าของผู้ซื้อ คือกองทัพอากาศ และบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด เพื่อเป็นแนวทางในการ เตรียมความพร้อม และวางแผนการผลิตสินค้าหรือร่วมผลิตชิ้นส่วนให้กับการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ตรงความต้องการของผู้ซื้อ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี จ.นครสวรรค์ ถือเป็นการต่อยอดให้กับ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ได้นำเสนอศักยภาพของตนเอง พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลิตภัณฑ์ บริการตามความต้องการของกองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมการบิน อันนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการที่ ตอบสนองความต้องการดังกล่าว ที่มา: สยามธุรกิจ


 
เพิ่มเติม