Follow

Show

เขตปลอดอากร (Free Zone)

Freezone Online

เขตปลอดอากร (Free Zone) หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

ประโยชน์ของเขตปลอดอากร ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

  • บังคับให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร มีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Content) ให้ได้ 40%
  • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทต่างชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม และเพิ่มการแข่งขันในตลาดมากขึ้น

เอกสารสำหรับการยื่นขอใบรับรองกระบวนการผลิตในประเทศไทย

เอกสาร

ขั้นตอนการขอรับรอง

ขั้นตอน

ค่าบริการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ

ประกาศและเอกสารประกอบที่ใช้ยื่นขอการตรวจการรับรองการผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทย ประกอบด้วย